Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej.

                                               Dostęp do informacji publicznej:
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich infomacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
      - uzyskiwania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
      - wglądu do dokumentów urzędowych,
      - dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących          z powszechnych wyborów.
 
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
 
Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:
   - ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
   - udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,
   - wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostęoniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
 
UWAGA:
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udzielenie informacji umarza się.