Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku

Nazwa,dane adresowe

 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku
 
ul. Wojska Polskiego 15
62 - 620 Babiak
tel/fax: 63 222 34 25
             63 222 30 13
 
 
Kierownik: Mariusz Prażanowski
 
Godziny pracy:
 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
 
 
 

Procedura przyznawania świadczeń

Procedura przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
1. Warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej:
a) należy złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją* w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku:
- wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu,
- wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
* o rodzaju wymaganej dokumentacji informuje pracownik socjalny, w zależności od rodzaju świadczenia o jakie występuje wnioskodawca.
b) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
- na osobę samotnie gospodarującą - 701,00 zł,
- na osobę w rodzinie - 528,00 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzionom, które nie spełniają powyższego kryterium dochodowego, może być przyznana pomoc pieniężna lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
c) osoby lub rodziny korzystajace z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szczególnie prawnego i psychologicznego nie muszą spełniać kryterium dochodowego.
2. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej podejmuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje są wydawane w formie pisemnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego).
3. W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie niezbędnych danych osobowych (w zakresie ustalonym przepisami ustawy) kierownik Ośrodka może wydać decyzję odmawiającą przyznanie pomocy.
4. Osoba (strona) niezadowolona z wydanej decyzji może się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem kierownika óśrodka, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zadania Ośrodka

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku jest jednostką organizacyjną Gminy Babiak. Działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony uchwałą nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Babiak z dnia 26 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami. Ośrodek jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Drugim obszarem działalności GOPS jest realizacja zadań dotyczących przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej "Dobry start".

Ośrodek realizuje zadania w szczególności na podstawie następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczniach rodzinnych oraz aktach wykonawczych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktach wykonawczych,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktach wykonawczych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start",
 • uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku działa jako organ I instancji. Decyzje w sprawach świadczeń z:

 • pomocy społecznej,
 • zakresu świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłek rodzinny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka),
 • funduszu alimentacyjnego,
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • świadczeń wychowawczych (500+),
 • zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zakresu ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • rządowego programu "Dobry start" (300+),
 • zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.