Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego

                                                                                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/ 07

                                                                     Wójta Gminy Babiak z dnia 14 listopada 2007r.

 

 

I N F O R M A CJA

O  S T A N I E  M I E N I A  K O M U N A L N E G O

 

 

I . Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 30.09.2006 r. przedstawiał się następująco :

Nieruchomości gruntowe – 109,7709 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 625 299zł w tym zabudowane :

budynek administracyjny Urzędu Gminy ,nieruchomości zabudowane po SKR Babiak i Bogusławice są wydzierżawione osobom fizycznym, nieruchomość zabudowana w miejscowości Babiak przy ul. Poznańskiej jest w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych, Gmina posiada 17 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez 31 użytkowników na podstawie umowy najmu.

Budynki mieszkalne i użytkowe są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych.

Zadania te wynikają z jego statutu przekazane Uchwałą Rady Gminy .

Gmina jest w posiadaniu gruntów niezabudowanych, które są przeznaczone pod drogi osiedlowe, place zabaw, tereny zieleni oraz działki  do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w  miejscowości Lubotyń i Bogusławice.

2. Użytkowanie wieczyste 1.5607 ha  o wartości ewidencyjnej 53.673 zł; to grunty które są oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej   w formie aktu notarialnego 8 osobom fizycznym i prawnym . Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan użytkowania wieczystego nie uległ zmianie.

Ponadto Gmina Babiak nabyła prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w miejscowości Babiak stanowiącego działkę oznaczoną nr geodezyjnym 307/1 o pow. 0.3739 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 23.000 zł; 

  

II. Obiekty  szkolne .

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe /państwowe /o wartości 1.244.733 zł; służące użyteczności publicznej jako mienie niezbędne do wykonywania zadań Gminy stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół miejscowościach : Babiak, Bogusławice, Brdów, Dębno Królewskie,     

Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany .

W Gminie funkcjonują dwa przedszkola samorządowe w Babiaku i w Brdowie, natomiast w Bogusławicach jest oddział  „zerowy „ , który funkcjonuje przy szkole podstawowej. W miejscowości Babiak z własnych środków finansowych w październiku  2003r. został oddany do użytku  nowo wybudowany budynek gimnazjum wraz z urządzeniami i ciągiem pieszo jezdnym - wartość inwentarzowa nowo oddanej inwestycji wynosi 2 310 480 zł;

Od dnia złożenia poprzedniej informacji  nastąpiła rozbudowa szkoły podstawowej w Brdowie – dobudowa auli z zapleczem oraz roboty sanitarne i elektryczne na obiekcie, koszty poniesione – 850 963,16 zł, a w chwili obecnej czynione są zakupy z wyposażeniem obiektu.

 

III. Obiekty kulturalne.

Gmina posiada :

Gminny Ośrodek Kultury w miejscowości Babiak,- budynek jest  w bezpośrednim zarządzie Gminy .

Klubokawiarnię  w miejscowości Lubotyń, - część obiektu została wydzierżawiona do prowadzenia działalności handlowej. Budynek jest w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .

 

IV.    Obiekty Służby Zdrowia .

Gmina nie posiada obiektów służby zdrowia  wchodzących w skład  zasobu mienia  komunalnego. Z uwagi na restrukturyzację obiekty służby zdrowia w Babiaku i Brdowie  są własnością  Spółki Cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Grupowej Praktyki Lekarskiej „ESKULAP”.

 

V.    Budowle i urządzenia techniczne

 Jesteśmy w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach:   Babiak, Brdów, Dębno Królewskie  i Mchowo.

Hydrofornie te zasilają 26 wodociągów o długości ca 223,7 km, doprowadzając wodę do 1756 przyłączy. Od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększyło się o 7,7 km sieci wodociągowej i 35 przyłączy.

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej „Smólko - Zakrzewo„  jest to połączenie dwóch sieci zasilających z różnych hydroforni.

Jesteśmy na etapie przystąpienia do realizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maliniec.

Po zakończeniu inwestycji stan sieci wodociągowej wzrośnie o 2,2  km.

Ponadto gmina dysponuje oczyszczalnią ścieków w miejscowości Polonisz Typ ZB BOS-200 o przepustowości 200 m3 /dobę  wraz z kolektorami sanitarnymi o łącznej długości ca 23,1 km  i ilości przyłączy 714.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nie zwiększyła  się długość kolektora sanitarnego ani liczba przyłączy.

Została opracowana dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni do przepustowości 600 m3 /dobę oraz dokumentacja na kanalizację Babiak etap VI  i Brdów etap IV.

Hydrofornie wraz z wodociągami, przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków są w  zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .

 

VI. Wysypiska

Gmina posiadała  wysypisko śmieci w miejscowości Żurawieniec o powierzchni 0.70 ha.

Eksploatacja składowiska zakończona została w dniu 31 marca 2005 r. (od tego czasu zostało zaprzestanie przyjmowania odpadów ). Starosta Kolski wydał stosowną decyzję, która orzeka o zamknięciu wysypiska .

Decyzja ta zobowiązała Wójta Gminy do przeprowadzenia rekultywacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji prowadzony jest monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej.

Wysypisko jest  w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .

 

VII . Obiekty sportowe .

W miejscowości Babiak znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha wraz z budynkiem, część budynku przeznaczona jest jako zaplecze socjalne dla sportowców, a część mieszkalną zajmuje gospodarz stadionu na podstawie umowy najmu.

 

VIII .Drogi .

         Na terenie gminy posiadamy 171,9 km dróg gminnych i lokalnych

         w tym :     95,2 km o nawierzchni twardej,

                          30,5 km nawierzchni ulepszonej,                

                          46,2 km to drogi gruntowe.

Trwa proces komunalizacji dróg gminnych. Jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji i wnioskowania o założenie ksiąg wieczystych na pasy gruntu pod drogami. 

Stan nawierzchni dróg od dnia złożenia poprzedniej informacji uległ zmianie, zwiększono 3,5 km nawierzchni ulepszonej, zmniejszając 3,5 km dróg gruntowych.  

Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .

       P r z y c h o d y .

        Nabyte  z mocy prawa nieodpłatnie :

       Brdów                            pow. 0.3100 ha,     wartość ew.         -       6 200,60 zł;

       Nowiny Brd.                  pow. 2,5900 ha,    wartość ew.          -     10.360,00 zł;

        Ozorzyn                        pow. 6.0790 ha     wartość ew.          -     23.916,00 zł;

        Ozorzyn Gryg.              pow.  4.0567 ha    wartość ew.          -     16.227,00 zł;

        W obrocie cywilno-prawnym /zamiana/

       Babiak   255/1                pow. 0,3671 ha     wartość ew.          -     36.600,00 zł;

       Razem przychody       13.4028 ha               wartość ew.          -     93.303 00 zł;

 

R o z c h o d y

nieruchomości gruntów

Lubotyń 183/2      o pow. 0.0978 ha  wartość ew.           978zł,

Lubotyń 183/3      o pow. 0.0971 ha  wartość ew.           971 zł,

Lubotyń 183/4      o pow. 0.1000 ha wartość ew.          1 000 zł,

Lubotyń 183/5      o pow. 0.1028 ha wartość ew.          1 028 zł,

Lubotyń 183/6      o pow. 0.0873 ha wartość ew.             873 zł,

Lubotyń 183/7      o pow. 0.0862 ha  wartość ew.            862 zł,

Bogusławice  6/5 o pow. 0.1077 ha wartość ew.          1 077 zł,

Ozorzyn  133/5     o pow. 0.2000 ha  wartość ew.          8 000 zł,

W obrocie cywilno -  prawym / zamiana /

Babiak 257/3          o pow. 0.0915 ha wartość ew.          2 400 zł,

Darowizna na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg /cel publiczny/

Brdów    287/1      o pow. 0.0294 ha  wartość ew.            180 zł,

Brdów    388/1      o pow. 0.0439 ha wartość ew.              270 zł;

Razem   rozchody                1.0437 ha               wartość ew. 17 639 zł

 

Stan na dzień  30.09.2007 r.

I.   Nieruchomości gruntowe   pow. 122.13 ha  wartość ew. 700 963,02zł;

II. Użytkowanie wieczyste     pow.  1.5607 ha  wartość ew.   53.673 ,00 zł;

 Wartość prawa użytkowania wieczystego pow. 0.3739 ha  - 23.000,00 zł; 

W wyniku gospodarowania mieniem komunalnym nieruchomości gruntowych od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia komunalnego zwiększył się o  12.3591 ha, o wartości 75 664 zł;

 

D o c h o d y

uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności od dnia złożenia poprzedniej informacji

      dochody z wykonania prawa własności                       - 213 014,84zł;

      w tym :

        -     ze sprzedaży mienia  dz.700 70005 §0770             - 182 616,00 zł,                                                     

        -     wieczyste użytkowanie i przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

dz.700 70005 § 0470                                                            -  3 094,00 zł,      

       -    czynsze z tytułu dzierżawy i najmu (zadania prowadzone przez ZUK)

                 dz.700 70001 § 0750                                                                           - 25 251,84 zł,

                 w tym mieszkaniowe                                                                          - 10 676,40 zł,

    -    czynsz z tytułu dzierżawy gruntu   

                 dz. 700 70005 § 4300                                                                          -    2 053,00 zł,

 

Poniesione wydatki związane z wykonaniem prawa własności za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji

 

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i  wyceny

  dz.700 70005 § 4300                                                                              - 16 218,67 zł;

- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych prowadzone

   przez  ZUK dz.700 70001 § 4210, § 4300 i § 4270                             - 22 331,46 zł,                    

 

 

     P l a n o w a n e   dochody w 2008r. z tytułu wykonywania prawa własności .

 

   - Dochody ze sprzedaży mienia :                                                     - 170 860,00 zł,

     - wieczyste użytkowanie                                                                 -    2 700,00 zł,

     - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu                                            -   36 414,00 zł,

        w tym mieszkaniowe                                                                     -  12 941,00 zł;

     - dochód z tytułu dzierżawy gruntów                                           -     1 600,00 zł;

   W y d a t k i        

    - Utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych                                   -   22 331,46 zł;

     - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen

       nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz przyjęcia

       na stan mienia komunalnego gminy                                            -   31 000,00 zł,

    - Koszty  monitoringu na wysypisku gminnym i utrzymanie

       czystości w gminie                                                                         - 120 000 ,00zł;

  W a r t o ś ć   rozpoczętych inwestycji (środki trwałe w budowie),

które wpłyną na stan mienia komunalnego na etapie opracowania projektu budżetu na  rok   2008  wynoszą:                                                                                     357987,00 zł

 w tym :

   - wodociągi                                                                           -   76 613,00 zł,

   - ulepszenie nawierzchni dróg                                            -  132 490,00 zł,

   - oświetlenie uliczne i drogowe                                          -     63 348,00 zł,

   - szkoły                                                                                   -      7 380,00 zł,

   - oczyszczalnia ścieków Polonisz                                       -    55 073,00 zł,

   - hala sportowa                                                                     -    23 083,00 zł

 

Gmina jest udziałowcem w Spółce ”Oświetlenie Uliczne i Drogowe.”

sp. z o .o w Kaliszu.

 W dniu złożenia poprzedniej informacji Gmina  posiadała 192 udziały po 1000 zł jeden co stanowiło kwotę 192.000 zł;  pokryte w całości aportem w postaci infrastruktury oświetleniowej ze środków własnych Gminy.

Stan udziałów ulegnie zmianie gdyż jesteśmy w trakcie porozumienia co do objęcia dalszych 100udziałów, w zamian za wniesiony wkład pieniężny - 55 udziałów oraz za wkład niepieniężny (aport rzeczowy ) wniesiony w postaci wybudowanej infrastruktury oświetleniowej – 45 udziałów.

Gmina nie posiada obligacji, bonów skarbowych, akcji i lokat terminowych.

Mienie komunalne Gminy Babiak

                                                                                               Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/04
                                                                                   Wójta Gminy Babiak z dnia 15 listopada 2004 r.
 
 
I N F O R M A CJA
O  S T A N I E  M I E N I A  K O M U N A L N E G O
 
 
I . Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień
    01.10.2003  r. przedstawiał się następująco :
1.    Nieruchomości gruntowe - 43.8111 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 296584,70zł;
     w tym zabudowane :
a)    budynek administracyjny Urzędu Gminy ,
b)    nieruchomości zabudowane po SKR Babiak i Bogusławice wydzierżawione osobom fizycznym,
c)    nieruchomość zabudowana w miejscowości Babiak przy ul. Poznańskiej jest w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych,
d)    Gmina posiada 17 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez 30 użytkowników na podstawie umowy najmu.
      Budynki mieszkalne i użytkowe są w Zarządzie Zakładu  Usług Komunalnych.
      Zadania te wynikają z jego statutu przekazane Uchwałą Rady Gminy .
Ponadto Gmina jest w posiadaniu gruntów niezabudowanych, które są przeznaczone pod drogi osiedlowe, place zabaw, tereny zieleni oraz działki  do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w  miejscowości LubotyńBogusławice.
II. Użytkowanie wieczyste
   1.5607 ha  o wartości ewidencyjnej 53.673 ; to grunty które są oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej   w formie aktu notarialnego 8 osobom fizycznym i prawnym . Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan użytkowania wieczystego nie uległ zmianie.
 
II. Obiekty  szkolne .
      Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe
      /państwowe /o wartości 1.244.733 ; służące użyteczności publicznej jako mienie
       niezbędne do wykonywania zadań Gminy ,stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach :
a)    Babiak,
b)    Bogusławice,
c)    Brdów,
d)    Dębno Królewskie,
Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany .
W Gminie funkcjonują dwa przedszkola samorządowe w Babiaku i w Brdowie ,natomiast
w BogusławicachwDębnie Królewskim są oddziały  " ZEROWE " , które funkcjonują przy
szkołach podstawowych .
W miejscowości Babiak w październiku  2003 r został oddany do użytku  nowo wybudowany budynek gimnazjum wraz z urządzeniami i ciągiem pieszo jezdnym - wartość inwentarzowa nowo oddanej inwestycji 2.255 385 ;
III. Obiekty kulturalne.
      Gmina posiada :
a)    Gminny Ośrodek Kultury w miejscowości Babiak ,budynek jest w bezpośrednim
zarządzie Gminy .
b)    Klubokawiarnię  w miejscowości Lubotyń, część obiektu została wydzierżawiona do prowadzenia działalności handlowej .
      Budynek jest w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .
IV.    Obiekty Służby Zdrowia .
        Na terenie Gminy są dwa obiekty służby zdrowia w miejscowości Brdów i Babiak.
        W Brdowie  oprócz gabinetów znajduje się punkt apteczny i mieszkanie dla lekarza .
        Z uwagi na restrukturyzację służby zdrowia w/w obiekty są własnością  Spółki Cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowej Praktyce Lekarskiej "ESKULAP".
V.    Budowle i urządzenia techniczne .
       Jesteśmy w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach  :
       Babiak, Brdów, Dębno Królewskie  i Mchowo.
       Hydrofornie te zasilają 26 wodociągów o długości 214 km, doprowadzając wodę do
       1690 przyłączy.
        Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Polonisz Typ ZB BOS-200 o przepustowości
    200 m3 /dobę wraz z kolektorem sanitarnym o długości13,8 km  i ilości przyłączy 376. Hydrofornie wraz z wodociągami, przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .
VI. Wysypiska
Gmina posiada wysypisko śmieci w miejscowości Żurawieniec o pow. 0.70 ha,
 Wysypisko jest w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych .
VII . Obiekty sportowe .
        W miejscowości Babiak znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha wraz z budynkiem . Część budynku przeznaczona jest jako zaplecze socjalne dla sportowców ,
        a część mieszkalną zajmuje gospodarz stadionu na podstawie umowy najmu płacąc czynsz .
VIII .Drogi .
         Na terenie gminy posiadamy 171,9 km dróg gminnych i lokalnych
         w tym :     95,2 km o nawierzchni twardej,
                          22.6 km nawierzchni ulepszonej,
                          54,1  km to drogi gruntowe.
        Z wyjątkiem dróg osiedlowych w miejscowości Babiak i Brdów, pozostałe nie mają uregulowanego stanu prawnego zajętego pasa gruntu .
       Długość dróg od dnia złożenia poprzedniej informacji zwiększyła się o 64,7 km gdyż  uchwałą  nr XXVII/145/04 Rady Gminy Babiak z dnia 29 września 2004 r drogi o znaczeniu  lokalnym zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.
 
Zmiana w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .
  
       P r z y c h o d y .
        Nabyte  z mocy prawa nieodpłatnie :
        Babiak             Nr  607/3 o pow.0.4983 ha, wartość          -  4.900,00 zł;
        Babiak             Nr  607/2 o pow. 0.0029 ha, wartość          -    100,00 zł;
        Na wniosek:
        Babiak             Nr 111/4 o pow.   0.2386 ha, wartość      -    1.872,00 zł;
         Babiak            Nr 112/2 o pow.   0.4406 ha, wartość       -   3.457,00 zł;
         Babiak            Nr 115/1 0 pow.   0.0101 ha,  wartość       -     100,00 zł;
        Umową cywilno-prawną :
         Polonisz          Nr 121/3 o pow. 0.0116 ha, wartość          -  1.743,90 zł;
          Babiak           Nr 260/1 o pow.  0.0651 ha , wartość        -  2.154,96 zł;
          Babiak           261/1 i 262/5 pow. 0.2939 ha, wartość        - 6.448,86 ;
      Razem przychody                  1.5611  ha    wartość       -   20.776,72   ;  
 
 
Gmina Babiak aktem notarialnym Rep A 6065/2004 nabyła prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r gruntu położonego w miejscowości Babiak stanowiącego działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 307/1 o pow. 0.3739 ha  - wartość  prawa użytkowania wieczystego  - 23.000 ;
            
      R o z c h o d y
 nieruchomości gruntowe
Babiak  dz. Nr  172/4  o pow. 0.0500 ha    wartość ew.   1.497 zł;
Babiak               653/1    o pow. 0.0236 ha  wartość ew.    109 zł;
                                            0.0736 ha    wartość   1.606 ;
 
S T A N   N A   D Z I E Ń   1  X  2004 r.
 
I.   Nieruchomości gruntowe   pow.  45.2986 ha  wartość ew. 315 755,42 zł;
II. Użytkowanie wieczyste      pow.    1.5607 ha  wartość ew.   53.673 ,00 zł; 
W wyniku gospodarowania mieniem komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia komunalnego zwiększył się o 1.4875 ha o wartości 19 170,72 zł;
 
D o c h o d y
      uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności od dnia złożenia poprzedniej informacji
        -     dochody z wykonania prawa własności                             - 89.478 ;
        -     ze sprzedaży mienia                                                          -  36.280 ;
               w tym sprzedaż ratalna                                                     -  33.680 zł;
               odsetki od sprzedaży ratalnej                                            -    1.398 ;
         -     wieczyste użytkowanie i przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności       -      4.841 zł;
       -     czynsze z tytułu dzierżawy i najmu                                   -    44.889 ;
              w tym mieszkaniowe                                                      -    13.439 ;
       -    czynsz z tytułu dzierżawy gruntu                                       -       2.070
 
 
 
 
 
Poniesione wydatki związane z wykonaniem prawa własności za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji
 
       - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i  wyceny              -  22.281 zł;
       - utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych                               - 74.858 ;
 
 
     P l a n o w a n e   dochody w 2005 z tytułu wykonywania prawa własności .
 
     - Dochody ze sprzedaży mienia :                                                 -       30.000 ;
   - wieczyste użytkowanie                                                             -          1.410 ;
     - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu                                            -        32.329 ;
        w tym mieszkaniowe                                                               -        13.983 ;
     - dochód z tytułu dzierżawy gruntów                                          -           1.880 ;
 
   W y d a t k i       
    - Utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych                                   -       37.980 ;
     - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen
       nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz przyjęcia
       na stan mienia komunalnego gminy                                            -       40.000
     - Koszty utrzymania wysypiska gminnego i czystości w gminie    -         85.357zł;
  
  W a r t o ś ć   rozpoczętych inwestycji , które wpłyną na stan mienia komunalnego  na etapie opracowania projektu budżetu na rok 2005 wynoszą :  -   708.747 zł;
   w tym :
-wodociągi                                                                                        -       44.918 zł;
    - stacja wod. Brdów                                                                   -         9. 414 ;
   - ulepszenie nawierzchni dróg                                                         -        77.556  ;
   - kanalizacja                                                                                   -      533.453 ;
   - oświetlenie uliczne i drogowe                                                       -           3.200 ;
    - szkoły podstawowe                                                                     -         40.206 ;
 
 
 Gmina jest udziałowcem w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe." sp. z o .o w Kaliszu,
 w dniu złożenia poprzedniej informacji , posiadała 78 udziałów po 1000 zł jeden co stanowi kwotę 78.000 zł;  pokryte w całości aportem w postaci infrastruktury oświetleniowej ze środków własnych gminy. Stan udziałów od  złożenia poprzedniej informacji nie uległ zmianie.
Jednocześnie informuję, że na mocy Uchwały 7/2004 (podjętej w dniu 10.11.2004r.) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gmina Babiak może objąć kolejnych 114 udziałów, w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy) o wartości 114.000 w postaci wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu
i drogowemu.
Gmina nie posiada obligacji , bonów skarbowych, akcji i lokat terminowych.
 
Babiak, dnia 15 listopad 2004 r.