flaga logo bip

Tarcza antykryzysowa  - pomoc dla przedsiebiorców

MIKOROPOŻYCZKA 5000 zł dla firm

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet Tarczy Antykryzysowej, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Takie dofinansowanie stanowi na przykład mikropożyczka 5000 zł – obecnie dostępna dla wszystkich, co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Na jakich zasadach przyznawana jest mikropożyczka 5000 zł dla firm?

 

Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa:

 

może być udzielona do wysokości 5000 zł;

 

posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,

 

może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

 

Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

 

Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Mikropożyczka 5000 zł – gdzie należy złożyć wniosek?

 

Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl (usługa TARCZA ANTYKRYZYSOWA » Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG) lub w postaci papierowej do urzędu (np. drogą pocztową). W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Mikropożyczka 5000 zł – jak ją umorzyć?

 

Warunki umorzenia pożyczki po nowelizacji ustawy dotyczącej Tarczy Antykryzysowej uległy zmianie

 

Warunek aktualny

Podatnik przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą.

 Wynika z tego, że zdecydowanie łatwiej będzie spełnić wymóg, aby możliwe było umorzenie mikropożyczki. Warto zwrócić uwagę, że we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek oświadczenia, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

 

 

 

ZUS

Odroczenie składek :

 

https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033

 

Świadczenia dla osób objętych kwaratanną:


https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

 

Jedorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców