Jesteś tutaj:   

III sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 21 grudnia 2018 roku

  

       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

piątek, 21 grudnia 2018 roku o godz. 900

w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1.      Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Godzieszach Wielkich na lata 2019-2021,

b)      uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2019 r.,

c)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

d)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Stobno Siódme,

e)      powierzenia reprezentowania Gminy Godziesze Wielkie w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina",

f)       zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027,

h)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029.

5.      Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

c)      odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

d)     przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

e)      wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

f)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

h)      głosowanie uchwały budżetowej,

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Wolne wnioski i informacje.

9.     Zamknięcie obrad sesji.

 

                                   Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                     Mirosława Kobyłka