Jesteś tutaj:   

LII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 18 października 2018 roku

 

               Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

czwartek, 18 października 2018 roku o godz. 1200

w świetlicy „Stara Gmina" ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1.      Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,

b)      określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027.

6.      Odpowiedzi na interpelacje

7.      Zapytania i wolne wnioski.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                   Mirosława Kobyłka