Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Tryb działania Przewodniczącego Rady opisany jest w Statucie Gminy Godziesze Wielkie

 

§ 15. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

  1)  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

  2)  przygotowanie projektu porządku obrad,

  3)  dokonanie otwarcia sesji,

  4)  powierzenie przewodnictwa obrad jednemu z najstarszych wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 16. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

  1)  zwołuje sesje Rady,

  2)  przewodniczy obradom,

  3)  sprawuje policję sesyjną,

  4)  kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

  5)  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  6)  podpisuje uchwały Rady,

  7)  czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 17. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 18. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

§ 19. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.