Tryb działania

Tryb działania Wójta Gminy

Tryb działania Wójta Gminy Godziesze Wielkie opisany jest w Rozdziale IX Statutu Gminy Godziesze Wielkie

 

Tryb pracy Wójta

§ 113. Wójt wykonuje:

  1)  uchwały Rady,

  2)  jemu przypisane zadania i kompetencje,

  3)  zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

  4)  inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 114. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 115. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

§ 116. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 113-§ 115 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.