Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2023

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

Zarzadzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przejmowania przez Gminę Godziesze Wielkie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

Zarzadzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 15/2018  Wójt Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwiardzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 po zmianach

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie oprzeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Załacznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Bałdoń

Załacznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Biała

Załacznik nr 3 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Borek

Załacznik nr 4 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Małe I

Załacznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Małe II

Załacznik nr 6 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Wielkie

Załacznik nr 7 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godzieszki

Załacznik nr 8 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Józefów

Załacznik nr 9 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Kakawa-Kolonia

Załacznik nr 10 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Kąpie

Załacznik nr 11 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Końska Wieś

Załacznik nr 12 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Krzemionka

Załacznik nr 13 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Nowa Kakawa

Załacznik nr 14 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Rafałów

Załacznik nr 15 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Saczyn

Załacznik nr 16 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Skrzatki

Załacznik nr 17 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stara Kakawa

Załacznik nr 18 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stobno

Załacznik nr 19 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stobno Siódme

Załacznik nr 20 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Takomyśle

Załacznik nr 21 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Wola Droszewska

Załacznik nr 22 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Wolica  

Załacznik nr 23 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Zadowice

Załacznik nr 24 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Zajączki Bankowe

Załacznik nr 25 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Żydów

Zarządzenie  Nr 20/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwację naprawę odzieży roboczej w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Mąłe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Mąłych - Etap II"

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostekorganizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dokumnetacji opisujęcej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla oparcji pn.: "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji" 

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla operacji.: "Ja w internecie"

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarzadzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok  

Zarzadzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Zastepcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich

Zarzadzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniajacego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2019/2020  

Zarzadzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniajacego do klas I publicznych szkół podstawowowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2019/2020

Zarzadzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku 

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprowozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświatlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie objęcia przez gmine Godziesze Wielkie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu  

Zarzadzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozowju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka ubliczna Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

Zarzadzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku zmieniajace zarządzenie Nr  429/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego jako majątku zbędnego i powołania komisji ds. przeprowadzenia zbycia mienia ruchomego

Zarzqadzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego jako majątku zbędnego i powołania komisji ds. przeprowadzenia zbycia mienia ruchomego

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Takomyśle