Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne, kompetencje

Do zadań Burmistrza  należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonania uchwały,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) przygotowywanie projektu budżetu oraz jego wykonanie,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

7) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,

8) współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,

9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze

     Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielania

     zgody na czynności wykraczające poza udzielone pełnomocnictwa,

10) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego aktualizacja,

11) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach

      polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,

12) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy oraz zaciąganie

      zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,

13) ogłaszanie w imieniu Gminy przetargów i powoływanie komisji przetargowej oraz

      zatwierdzanie wyników jej pracy,

14) realizacja innych zadań określonych przepisami prawa.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej.

Ustawa o samorządzie gminnym http://prawo.finn.pl/xml/prawo/administracja/administracja/r2006/060128u

Statut Gminy i Miasta