2011

Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie gospodarki sprzętem obrony cywilnej będącego w użytkowaniu Gminy i Miasta Jastrowie

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu

Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 r. gruntów pod garażami

Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012r. ogrodów przydomowych, gruntów rolny

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012 rok

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2022

Zarządzenie Nr 60/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy i Mia

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art

ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrowiu.

Zarządzenie nr 55/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 października 2011 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej po

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Jas

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

ZARZĄDZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 8 września 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2012r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 6 września 2011r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjneg

ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 6 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospol

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji WPF oraz o przebiegu wykonania p

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru wniosków i określenia kwoty dotacji na wybrane projekty w ramach konkursu ofert na udziel

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 866/2 o pow. 1129 m2 położonej przy ul

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celow

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na te

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 19 lipca 2011roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla na

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach komisji egzam

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 08 lipca 2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru s

Zarządzenie Nr 31/ 2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 30/2011 BUrmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy i mi

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30.05.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 maja 2011r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na 2011r.

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie ofert na udzielenie dotacji celow

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2011r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i MIasta Jastrowie za 2010 rok

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 29.03.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 – 2022

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.03.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 23.03.2011r.w sprawie: ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Brzeźnicy.

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 16 marca 2011r. w sprawie udzielenia poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 lutego 2011r w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2011

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele rolnicze.

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011 – 2022

Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy i Miasta

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z ty

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelar

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 96/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w s

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 100/ 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek netto czynszu za lokale użytkowe.

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jast

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbow

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służb

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 stycznia 2011r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Pols

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem.

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej n

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta jastrowie z dnia 7 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2008r. w sprawie g