Uchwały Rady Miejskiej II kadencji

Uchwała Nr 1/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 2/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej.

Uchwała Nr 3/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego.

Uchwała Nr 4/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała Nr 5/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie wyboru burmistrza gminy i miasta.

Uchwała Nr 6/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie wyboru zastępcy burmistrza gminy i miasta.

Uchwała Nr 7/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Uchwała Nr 8/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 sirpnia 1994 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za II półrocze 1994 r.

Uchwała Nr 9/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie uznania powierzchni nieleśnych jako użytki ekologiczne.

Uchwała Nr 10/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników w sądach powszechnych i członków kolegi

Uchwała Nr 11/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 12/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 13/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Gminy i Miasta, radnych oraz członków

Uchwała Nr 14/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994.

Uchwała Nr 15/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 16/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń.

Uchwała Nr 17/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1994 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działek przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla

Uchwała Nr 18/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994.

Uchwała Nr 19/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1994 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących proj

Uchwała Nr 20/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 21/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg zakładowych.

Uchwała Nr 22/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym terenowej komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Uchwała Nr 23/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej komisji rady.

Uchwała Nr 24/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji rady.

Uchwała Nr 25/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie uchwalenie założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie.

Uchwała Nr 26/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w za

Uchwała Nr 27/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji orzekającej w sprawach naruszenia obowiązków przez mianowanych

Uchwała Nr 28/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instalacji orzekającej w sprawach naruszenia obowiązków przez mianowany

Uchwała Nr 29/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 1994.

Uchwała Nr 30/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrowie.

Uchwała Nr 31/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawie

Uchwała Nr 32/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 33/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 34/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr 35/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała Nr 36/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nier

Uchwała Nr 37/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu, rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1994.

Uchwała Nr 38/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 39/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Uchwała Nr 40/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 41/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Ja

Uchwała Nr 42/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1994.

Uchwała Nr 43/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 44/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr 45/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zaso

Uchwała Nr 46/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 47/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie upoważnienia Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie do ściągania należności z konta U

Uchwała Nr 48/1994 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady miejskiej, członków zarządu Gminy i Mista, radnych oraz członków ko

Uchwała Nr 49/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za I półrocze 1995 r.

Uchwała Nr 50/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1995.

Uchwała Nr 51/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasob

Uchwała Nr 52/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 luty 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej komisji rady.

Uchwała Nr 53/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1994.

Uchwała Nr 54/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Uchwała Nr 55/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy.

Uchwała Nr 56/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995.

Uchwała Nr 57/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Uchwała Nr 58/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 r.

Uchwała Nr 59/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego przy ulicy Aleja Wolności.

Uchwała Nr 60/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw sprzedaży lokali użytkowych.

Uchwała Nr 61/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Jastrowie w latach 1994-1998.

Uchwała Nr 62/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 rok.

Uchwała Nr 63/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektow

Uchwała Nr 64/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie aktualizacji cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i zarząd.

Uchwała Nr 65/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała Nr 66/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 67/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi nie będących radnymi za udział w sesji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 68/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Gminy i Miasta, radnych oraz członków K

Uchwała Nr 69/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży i dzierżawy komunalnych gruntów rolnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 70/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komun

Uchwała Nr 71/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do wydania decyzji administrac

Uchwała Nr 72/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zaso

Uchwała Nr 73/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji rady.

Uchwała Nr 74/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych w

Uchwała Nr 75/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za II półrocze 1995 r.

Uchwała Nr 76/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 r.

Uchwała Nr 77/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Jastrowie działek z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 78/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi nie będących radnymi za udział w sesjach Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 79/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Gminy i Miasta, radnych oraz członków k

Uchwała Nr 80/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr 81/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.

Uchwała Nr 82/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 83/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 r.

Uchwała Nr 84/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Jastrowiu i Sypniewie.

Uchwała Nr 85/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne Gminy Jastrowie działki z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 86/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zas

Uchwała Nr 87/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr 88/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 1995 r. w sprawie celowości przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr 89/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 r.

Uchwała Nr 90/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1995.

Uchwała Nr 91/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie uchwalenia programu współdziałania Prewencji Kryminalnej.

Uchwała Nr 92/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 93/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przejścia na mienie komunalne gminy działki zabudowanej.

Uchwała Nr 94/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu na 1995 r.

Uchwała Nr 95/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 96/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistarza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 97/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta.

Uchwała Nr 98/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Uchwała Nr 99/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 100/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr 101/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 102/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podtku od nier

Uchwała Nr 103/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Jastrowi

Uchwała Nr 104/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komu

Uchwała Nr 105/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie niodpłatnego przekazania na własność dla Nadleśnictwa Jastrowie działek stanowiących własność Gminy Jastrowi

Uchwała Nr 106/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości opłatności za usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr 107/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. opłat rodziców za świadczenia udzielanie przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 108/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 109/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr 110/1995 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw Referendum.

Uchwała Nr 111/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 112/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za I półrocze 1996 r.

Uchwała Nr 113/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komuna

Uchwała Nr 114/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Krajny.

Uchwała Nr 115/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Miejskim.

Uchwała Nr 116/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 117/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego.

Uchwała Nr 118/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia składu członków Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 119/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie powołania składów stałych komisji RM Jastrowie oraz uzupełnienia składów osobowych stałych komisji rady.

Uchwała Nr 120/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1996.

Uchwała Nr 121/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 122/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy.

Uchwała Nr 123/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1995.

Uchwała Nr 124/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Uchwała Nr 125/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 126/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.

Uchwała Nr 127/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Jastrowie - wieś Sypniewko.

Uchwała Nr 128/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znjdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 129/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.

Uchwała Nr 130/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sypniewko.

Uchwała Nr 131/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzeźnica.

Uchwała Nr 132/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sypniewo.

Uchwała Nr 133/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nadarzyce.

Uchwała Nr 134/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzeźnica Kolonia.

Uchwała Nr 135/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Budy.

Uchwała Nr 136/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Samborsko.

Uchwała Nr 137/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała Nr 138/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.

Uchwała Nr 139/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży i dzierżawy komunalnych gruntów rolnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 140/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunal

Uchwała Nr 141/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.

Uchwała Nr 142/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zas

Uchwała Nr 143/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Mista Jastrowie.

Uchwała Nr 144/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i MIasta Jastrowie.

Uchwała Nr 145/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych oraz członków komisji spoza rady.

Uchwała Nr 146/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sirpnia 1996 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za II półrocze 1996 r.

Uchwała Nr 147/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia barw flagi gminy.

Uchwała Nr 148/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 149/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie celowności przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr 150/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.

Uchwała Nr 151/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 152/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie uzupełnienia składu członków Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 153/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie

Uchwała Nr 154/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała Nr 155/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 1996 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 156/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 1997.

Uchwała Nr 157/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr 158/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 159/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Uchwała Nr 160/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 161/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 1997.

Uchwała Nr 162/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.

Uchwała Nr 163/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy.

Uchwała Nr 164/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i o

Uchwała Nr 165/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegającej zwrotowi.

Uchwała Nr 166/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nie

Uchwała Nr 167/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie kupna baru od spółki cywilnej usług turystycznych GWDARYB.

Uchwała Nr 168/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiek

Uchwała Nr 169/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 170/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za lokale socjalne w zas

Uchwała Nr 171/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie przejęcia budynków Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów "Jastrobet" w Jastowiu i Pilskiego Przedsiębiorstwa Pr

Uchwała Nr 172/1996 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komu

Uchwała Nr 173/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie uzupełnienia składu stałych komisji rady.

Uchwała Nr 174/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na terenie wsi.

Uchwała Nr 175/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lytego 1997 r. w sprawie przeznaczenia terenów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała Nr 176/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komun

Uchwała Nr 177/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie dofinansowania budowy sali gimnastyczno-sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym w Jastrowiu.

Uchwała Nr 178/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie celowości przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr 179/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1997.

Uchwała Nr 180/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy.

Uchwała Nr 181/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie.

Uchwała Nr 182/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Pile.

Uchwała Nr 183/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Krajny.

Uchwała Nr 184/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Jastrowiu.

Uchwała Nr 185/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 186/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej komisji rady.

Uchwała Nr 187/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr 188/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum.

Uchwała Nr 189/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Uchwała Nr 190/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

Uchwała Nr 191/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 192/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu d

Uchwała Nr 193/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 194/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 195/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996.

Uchwała Nr 196/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Uchwała Nr 197/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania od

Uchwała Nr 198/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1997 r.

Uchwała Nr 199/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 200/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 201/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 202/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 203/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 204/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 sierpnia 1997 r w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr 205/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 sierpnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia z wojewodą pilskim dot. osiedla zawiszy.

Uchwała Nr 206/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji oraz zakładu go

Uchwała Nr 207/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1997 r.

Uchwała Nr 208/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w spawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miejski w Jastrowiu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. B

Uchwała Nr 209/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników komunalnych.

Uchwała Nr 210/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego gminy Jastrowie.

Uchwała Nr 211/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i powołania gminnej komisji rozwi

Uchwała Nr 212/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych działających w zakresie oświaty.

Uchwała Nr 213/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1997 r.

Uchwała Nr 214/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 215/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 216/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za lokale socjalne w z

Uchwała Nr 217/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 218/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 219/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych.

Uchwała Nr 220/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej komisji rady.

Uchwała Nr 221/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Gospod

Uchwała Nr 222/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie oniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 1998.

Uchwała Nr 223/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej na rok 1998.

Uchwała Nr 224/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 1998.

Uchwała Nr 225/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie podatku od posaidania psów na rok 1998.

Uchwała Nr 226/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 1998.

Uchwała Nr 227/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 1998 r.

Uchwała Nr 228/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Uchwała Nr 229/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na terenie wsi.

Uchwała Nr 230/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nie

Uchwała Nr 231/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 232/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 233/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komu

Uchwała Nr 234/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr 235/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 236/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów Gminy Jastrowie na rzecz Pilskiej Izby Rolniczej w Pile.

Uchwała Nr 237/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Jastrowie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających po

Uchwała Nr 238/1997 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1997 r.

Uchwała Nr 239/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1998.

Uchwała Nr 240/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do ż

Uchwała Nr 241/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1997

Uchwała Nr 242/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Uchwała Nr 243/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów oświatowych.

Uchwała Nr 244/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych.

Uchwała Nr 245/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 246/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 247/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz członków komisji spoza rady.

Uchwała Nr 248/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie upoważnienia Pani Danuty Koman starszego pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w zak

Uchwała Nr 249/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad umarzania należności niepodatkowych.

Uchwała Nr 250/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 251/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1998 r.

Uchwała Nr 252/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 253/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 254/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 255/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 256/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego.

Uchwała Nr 257/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1998 r.

Uchwała Nr 258/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1998 r.

Uchwała Nr 259/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZARZĄD MIEJSKI w JASTROWIU umowy o kredyt na przedsięwzięcia termomoderniza

Uchwała Nr 260/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 261/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Jastrowie.

Uchwała Nr 262/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komun

Uchwała Nr 263/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nie

Uchwała Nr 264/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 265/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego.