Uchwały Rady Miejskiej III kadencji

Uchwała Nr 1/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 2/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących.

Uchwała Nr 3/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 4/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru burmistrza gminy i miasta.

Uchwała Nr 5/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru zastępcy burmistrza gminy i miasta.

Uchwała Nr 6/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miejscowego.

Uchwała Nr 7/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Zarządu Miejscowego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 8/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 1998 r. w sprawie przynależności do powiatu samorządowego.

Uchwała Nr 9/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za lokale socjalne w zas

Uchwała Nr 10/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Gminy i Miasta.

Uchwała Nr 11/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej w sprawach naruszenia obowiązków przez mianowanych

Uchwała Nr 12/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej w sprawach naruszenia obowiązków przez mianowanyc

Uchwała Nr 13/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 14/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 15/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr 16/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

Uchwała Nr 17/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 18/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 19/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Jastrowiu i Sypniewie.

Uchwała Nr 20/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Uchwała Nr 21/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 22/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 1999.

Uchwała Nr 23/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 1999.

Uchwała Nr 24/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 1999.

Uchwała Nr 25/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej na rok 1999.

Uchwała Nr 26/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 1999 r.

Uchwała Nr 27/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nier

Uchwała Nr 28/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 1999.

Uchwała Nr 29/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 30/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1998 r.

Uchwała Nr 31/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 32/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komun

Uchwała Nr 33/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 34/1998 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1998 r.

Uchwała Nr 35/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 36/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 37/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie powołania kierownika Urzędy Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 38/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 39/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu.

Uchwała Nr 40/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 41/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na własność Nadleśnictwu Jastrowie dróg oraz działek rolnych stanowi

Uchwała Nr 42/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Jastrowiu.

Uchwała Nr 43/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Brzechwy w Jastrowiu.

Uchwała Nr 44/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 45/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie.

Uchwała Nr 46/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy.

Uchwała Nr 47/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1999.

Uchwała Nr 48/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 49/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowi

Uchwała Nr 50/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 51/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała Nr 52/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr 53/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998.

Uchwała Nr 54/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Uchwała Nr 55/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników komunalnych zakładów budżetowych.

Uchwała Nr 56/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników komunalnych zakładów oświatowych

Uchwała Nr 57/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny.

Uchwała Nr 58/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu środka specjalnego pod nazwą Internet w Szkole.

Uchwała Nr 59/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w spawieustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 60/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 61/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 62/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1999 r.

Uchwała Nr 63/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 64/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 65/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu.

Uchwała Nr 66/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 67/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 68/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa hali sportowej

Uchwała Nr 69/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących mienie GMINY I MIASTA JASTROWIE.

Uchwała Nr 70/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 71/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr 72/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Uchwała Nr 73/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 74/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1999 r.

Uchwała Nr 75/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze

Uchwała Nr 76/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr 77/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany przebiegu części drogi nr 2973 i wyznaczeniu drogi z działki nr 2974 zapewniającej ciągłość komunikacy

Uchwała Nr 78/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Jastrowiu.

Uchwała Nr 79/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników sądów powszechnych oraz członków k

Uchwała Nr 80/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1999 r.

Uchwała Nr 81/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uchylenia uchwały nr49/99 z dnia 30.03.1999 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu og

Uchwała Nr 82/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla

Uchwała Nr 83/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastro

Uchwała Nr 84/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrow

Uchwała Nr 85/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr 86/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji.

Uchwała Nr 87/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń.

Uchwała Nr 88/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1999 r.

Uchwała Nr 89/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 90/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 91/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 92/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 93/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jastrowiu.

Uchwała Nr 94/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, s

Uchwała Nr 95/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących proj

Uchwała Nr 96/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 97/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Jastrowiu i Sypniewie.

Uchwała Nr 98/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta.

Uchwała Nr 99/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej na rok 2000.

Uchwała Nr 100/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od n

Uchwała Nr 101/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 102/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za lokale socjalne w z

Uchwała Nr 103/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładów Budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 104/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów prawa.

Uchwała Nr 105/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie ko

Uchwała Nr 106/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 107/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie przynależności do powiatu samorządowego.

Uchwała Nr 108/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 2000.

Uchwała Nr 109/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych na rok 2000.

Uchwała Nr 110/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2000.

Uchwała Nr 111/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty tarowej oraz sposobu jej poboru na rok 2000.

Uchwała Nr 112/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na terenie wsi.

Uchwała Nr 113/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 114/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy.

Uchwała Nr 115/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu.

Uchwała Nr 116/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uznania gruntów nieleśnych za użytki ekologiczne.

Uchwała Nr 117/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1999 r.

Uchwała Nr 118/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 1999 r.

Uchwała Nr 119/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 2000.

Uchwała Nr 120/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 121/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 122/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 123/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 124/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 r.

Uchwała Nr 125/1999 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 126/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadarzycach.

Uchwała Nr 127/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Samborsku.

Uchwała Nr 128/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr2 w Jastrowiu

Uchwała Nr 129/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilakyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz uchwalenia regulaminu.

Uchwała Nr 130/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 131/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Zamierzeń Inwestycyjnych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 1999-2002.

Uchwała Nr 132/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników komunalnych zakładów oświatowych.

Uchwała Nr 133/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników komunalnych zakładów budżetowych.

Uchwała Nr 134/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie.

Uchwała Nr 135/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy.

Uchwała Nr 136/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 137/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwalenia regulaminu.

Uchwała Nr 138/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jastrowiu.

Uchwała Nr 139/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 140/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny.

Uchwała Nr 141/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1999.

Uchwała Nr 142/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

Uchwała Nr 143/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 144/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 145/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 146/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 147/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet oraz zwrotu kosztów podrózy radnym Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 148/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

Uchwała Nr 149/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu środka specjalnego pod nazwą Środki Żyw

Uchwała Nr 150/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 151/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uznania gruntów nieleśnych za użytki ekologiczne.

Uchwała Nr 152/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.

Uchwała Nr 153/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr 154/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2000 r. w sprawie opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 155/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2000 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 400-lecia miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 156/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zasad wynagrodzeń nauczycieli.

Uchwała Nr 157/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników komunalnych zakładów oświatowych.

Uchwała Nr 158/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządow

Uchwała Nr 159/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Spo

Uchwała Nr 160/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mie

Uchwała Nr 161/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie stalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie

Uchwała Nr 162/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 października 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Dziennym D

Uchwała Nr 163/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 164/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Uchwała Nr 165/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2000 r. w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr 166/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Jastrow

Uchwała Nr 167/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2001.

Uchwała Nr 168/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 2001.

Uchwała Nr 169/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej na rok 2001.

Uchwała Nr 170/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych na rok 2001.

Uchwała Nr 171/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2001.

Uchwała Nr 172/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2001.

Uchwała Nr 173/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od n

Uchwała Nr 174/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 175/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 176/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie ko

Uchwała Nr 177/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za lokale socjalne w z

Uchwała Nr 178/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładów Budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 179/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy

Uchwała Nr 180/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jast

Uchwała Nr 181/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 182/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2000 r.

Uchwała Nr 183/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr 184/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 185/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Jastrowie w rejonie ulicy Ludowej.

Uchwała Nr 186/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie w rejonie Zagór

Uchwała Nr 187/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Aleja Wolności.

Uchwała Nr 188/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 189/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r.

Uchwała Nr 190/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 2001.

Uchwała Nr 191/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Brzechwy w Jastrowiu.

Uchwała Nr 192/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrow

Uchwała Nr 193/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Pióro na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 194/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Straategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 195/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 196/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 r.

Uchwała Nr 197/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutowium Zarządowi Miejskiemu.

Uchwała Nr 198/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Brzechwy w Jastrowu.

Uchwała Nr 199/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 200/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 201/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2001.

Uchwała Nr 202/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2001.

Uchwała Nr 203/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 204/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kirunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy i miasta

Uchwała Nr 205/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie obejmują

Uchwała Nr 206/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001 r.

Uchwała Nr 207/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w

Uchwała Nr 208/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr 209/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001 r.

Uchwała Nr 210/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Jedności Robotnicz

Uchwała Nr 211/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 212/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 213/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 214/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw opracowania Statutu Gminy i Miasta.

Uchwała Nr 215/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała Nr 216/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem

Uchwała Nr 217/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001 r.

Uchwała Nr 218/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała Nr 219/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Józefa i Urszuli Leoniak na działalność Zarządu Miejskiego w Jastrowiu.

Uchwała Nr 220/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 221/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001r.

Uchwała Nr 222/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie obej

Uchwała Nr 223/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

Uchwała Nr 224/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 225/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie

Uchwała Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 227/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2001.

Uchwała Nr 228/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2002.

Uchwała Nr 229/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej na rok 2002.

Uchwała Nr 230/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 2002.

Uchwała Nr 231/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2002.

Uchwała Nr 232/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie podatku od posaidania psów na rok 2002.

Uchwała Nr 233/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 234/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zarządzenia w 2002r. poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 235/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 236/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001 r.

Uchwała Nr 237/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinalizowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.

Uchwała Nr 238/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładów Budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 239/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie reorganizacji gminnej jednostki organizacyjnej.

Uchwała Nr 240/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na rok 2002.

Uchwała Nr 241/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 2002 r.

Uchwała Nr 242/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

Uchwała Nr 243/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2001 r.

Uchwała Nr 244/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla uprawnionych niepublicznych placówek oś

Uchwała Nr 245/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002 r. w spawie zamiaru przekształcenia przedszkoli samorządowych.

Uchwała Nr 246/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawia przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Uchwała Nr 247/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi.

Uchwała Nr 248/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifkaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr 249/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr 250/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 r.

Uchwała Nr 251/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządzania Miejskiemu.

Uchwała Nr 252/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2002 r.

Uchwała Nr 253/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania honorowego obywtelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 254/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 255/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 256/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji przedszkoli samorządowych.

Uchwała Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr 258/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urżedu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 259/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania nauczycielom zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Uchwała Nr 260/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Jastrowiu.

Uchwała Nr 261/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w spawie zmian budżetu gminy i miasta na 2002 r.

Uchwała Nr 262/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Ja

Uchwała Nr 263/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2002 r.

Uchwała Nr 264/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2002 r. na wykonanie transportu drogowego taksówką.

Uchwała Nr 265/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002 r. w sprwie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem użytkowym.

Uchwała Nr 266/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002 r. w sprawie opłat rodziców za świedczenia udzielane przez przedszkola samorządowe.

Uchwała Nr 267/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zasad wynagradzenia nauczycieli.

Uchwała Nr 268/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2002 r.

Uchwała Nr 269/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy