Uchwały Rady Miejskiej V kadencji

Uchwała Nr 289/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 288/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 287/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 286/2010 Rady Miejskej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podm

Uchwała Nr 285/2010 Rady Miejskej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 284/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 283/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 282/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budźetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok

Uchwała Nr 281/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr 280/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Frankowskiej-Płaczek na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie oraz

Uchwała Nr 279/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 277/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 276/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr 275/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 156/2005 Rady Miejkskiej w Jastrowiu z dnia 15.03.2005r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Go

Uchwała Nr 274/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami p

Uchwała Nr 273/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 272/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 271/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 270/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i gminie Bogatynia województwo Dolnośląskie

Uchwała Nr 269/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 268/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2010

Uchwała Nr 267 /2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010 roku. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymii osadami ściekowymi dla obszaru

Uchwała Nr 266/2010 Rady Miejskiej W Jastrowiu z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinan

Uchwała Nr 265/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości kolonia Brzeźnica"

Uchwała Nr 264/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „ Programu Operacyjnego Infras

Uchwała Nr 263/2010 Rady Miejskiej w jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 262/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika M

Uchwała Nr 261/2010 Rady Miejskiej w Jstrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za pierwsze półrocze, inform

Uchwała Nr 260/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmina budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 259/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 258/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 257/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 256/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 255/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniew

Uchwała Nr 254/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności poż

Uchwała Nr 253/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła

Uchwała Nr 252/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 251/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 250/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po

Uchwała Nr 249/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finans

Uchwała Nr 248/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 247/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok

Uchwała nr 246/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Trojanowskiej na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała nr 245/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr 244/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr 243/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jas

Uchwała nr 242/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifkaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr 241/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifkaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr 240/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2010

Uchwała Nr 239/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę i Miasto Jastrowie do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierz

Uchwała Nr 238/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu r

Uchwała Nr 237/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Uchwała Nr 236/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała Nr 235/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 234/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i m

Uchwała Nr 233/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 232/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyj ęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok

Uchwała Nr 231/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok

Uchwała Nr 230/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 229/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała Nr 228/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 227/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 225/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 224/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 223/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawieprzyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu

Uchwała Nr 222/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok

Uchwała Nr 221/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok.

Uchwała Nr 220/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Uchwała Nr 219/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała Nr 217/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 216/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałe nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulam

Uchwała Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych

Uchwała Nr 214/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 213/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 212/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Uchwała Nr 211/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2009-2013

Uchwała Nr 210/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 209/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 208/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 207/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 206/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 205/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastr

Uchwała Nr 204/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Uchwała Nr 203/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Uchwała Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji public

Uchwała Nr 201/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 200/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 199/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr 198/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z nia 29 września 2009r. w sprawie zmina budżetu gminy i miasta na rok 2009

Uchwała Nr 197/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 196/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę i Miasto Jastrowie Porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspóln

Uchwała Nr 195/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 194/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 193/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009

Uchwała Nr 192/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 191/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 190/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Uchwała Nr 189/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych s

Uchwała Nr 188/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 187/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 186/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009

Uchwała Nr 185/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r zmieniająca uchwałę Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Rzymsko

Uchwała Nr 184/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 183/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jarczaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 182/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 181/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 180/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Uchwała Nr 179/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 178/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Uchwała Nr 177/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła

Uchwała Nr 176/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2008 rok

Uchwała Nr 175/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na obwody głosowania

Uchwała Nr 174/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 173/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 172/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 171/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego

Uchwała Nr 170/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałe Nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku

Uchwała Nr 169/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1

Uchwała Nr 168/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 167/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 166/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 119/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy

Uchwała Nr 165/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 164/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i mia

Uchwała Nr 163/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydat

Uchwała Nr 162/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2009r.

Uchwała Nr 161/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2009 rok

Uchwała Nr 160/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po

Uchwała Nr 159/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

Uchwała Nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr 157/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 156/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie diet dla radnych

Uchwała Nr 155/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 154/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 153/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok

Uchwała Nr 152/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok

Uchwała Nr 151/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok.

Uchwała Nr 150/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020

Uchwała Nr 149/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie

Uchwała Nr 147/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła

Uchwała Nr 146/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 145/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 144/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2009

Uchwała Nr 142/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Uchwała Nr 141/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 140/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Samborsko i J

Uchwała Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: z

Uchwała Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 137/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 136/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2008 rok

Uchwała Nr 135/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr 134/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2009

Uchwała nr 133/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała nr 132/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 131/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała nr 130/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Uchwała Nr 129/2008 Rady Mioejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidua

Uchwała Nr 128/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 127/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr 126/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 123/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na

Uchwała Nr 125/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w dział

Uchwała Nr 124/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyboru koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 123/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 122/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych nie

Uchwała Nr 121/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Uchwała Nr 120/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 119/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia " Planu Miejscowości Sypniewo na lata 2008-2015".

Uchwała Nr 118/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Uchwała Nr 117/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd województwo opolskie

Uchwała Nr 116/2008 Rady Miejskiej w Jasrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.

Uchwała Nr 115/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrud

Uchwała Nr 114/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrud

Uchwała Nr 113/2008 Rady MIejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Uchwała Nr 112/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu "Aktywne Jutro" - aktywizacja zawodowa klientó MGOPS w Jastrowiu na la

Uchwała Nr 111/2008 Rady miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała nr 110/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 109/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych

Uchwała Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008.

Uchwała Nr 107/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 106/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. uchylająca uchwałę Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Uchwała Nr 105/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomośći

Uchwała Nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodez

Uchwała Nr 103/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielaniu zniżek w szkołach i prze

Uchwała Nr 102/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin K

Uchwała Nr 101/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008.

Uchwała Nr 100/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Cybulskiego na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 99/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

Uchwała Nr 98/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok.

Uchwała Nr 97/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2007 rok dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 96/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 marca 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 94/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją w

Uchwała Nr 93/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008

Uchwała nr 92/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji farmy w

Uchwała Nr 91/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie urzędowej nazwy obiektowi fizjograficznemu

Uchwała Nr 90/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. zmieniająca uchwałe Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr 89/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008

Uchwała Nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomośći oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuż

Uchwała Nr 87/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008

Uchwała Nr 86/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta

Uchwała Nr 85/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2008 rok

Uchwała Nr 84/2007 Rady MIejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 83/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Uchwała Nr 82/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007r.

Uchwała Nr 81/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę Nr 71/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007r.

Uchwała Nr 80/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 79/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 78/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała Nr 77/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św. Jakuba W.Ap w Szwecji k.Wałacza

Uchwała Nr 75/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008

UCHWAŁA NR 73/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2007

UCHWAŁA NR 76/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie: przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.

UCHWAŁA NR 74/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu.

UCHWAŁA Nr 72/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

UCHWAŁA NR 71/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółówe warunki przyznawania nauczycielo

UCHWAŁA Nr 70/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

UCHWAŁA NR 69/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU Z DNIA 30.10.2007 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie

UCHWAŁA NR 68/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR 67/ 2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR 66/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR 65/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 64/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 października 2007 r.w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 62/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z/s w Pile i Sądu Rejonowego w Złotowie

Uchwała Nr 61/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007r.w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Uchwała Nr 60/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 11 września 2007 r.w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z/s

UCHWAŁA NR 59/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2007r.w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA Nr 58/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2007r.w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

UCHWAŁA Nr 57/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2007 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr 56/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r.

UCHWAŁA Nr 55/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2007 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 54/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw w granicachadministracyjnych miasta Jastrowie”.

UCHWAŁA Nr 53/2007 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2007 r.zmieniająca uchwałę Nr 166/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za

Uchwała nr 52/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

Uchwała Nr 51/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr 50/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu

Uchwała nr 49/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2007 r.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem garażowym.

Uchwała Nr 48/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, cofania i pozbawiania stypendiów sportowych

Uchwała nr 47/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2007

Uchwała Nr 46/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 45/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.

Uchwała Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

Uchwała Nr 43/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr 42/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2006r.

Uchwała Nr 41/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr 40/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy i Miasta Jastrowie pn. "Gminny Program

Uchwała Nr 39/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Uchwała Nr 38/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na rok 2007.

Uchwała Nr 37/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

Uchwała Nr 36/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia

Uchwała Nr 35/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Mia

Uchwała Nr 34/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie nadania nazw ulicom w Jastrowiu.

Uchwała Nr 33/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie powołania reprezentantów do władz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.

Uchwała Nr 32/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 31/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 30/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 29/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 28/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 134/2004 w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu w ewiden

Uchwała Nr 27/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Uchwała Nr 26/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych nie będących nauczycielami prowadzonych przez Gminę i Miast

Uchwała Nr 25/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków na ro

Uchwała Nr 24/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Jastrowie.

Uchwała Nr 23/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków

Uchwała Nr 22/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na rok 2007.

Uchwała Nr 21/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jas

Uchwała Nr 20/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 6/2006 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Uchwała Nr 19/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Uchwała Nr 18/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007.

Uchwała Nr 17/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozn

Uchwała Nr 16/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006r.

Uchwała Nr 15/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 14/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny.

Uchwała Nr 13/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 12/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta na 2006r.

Uchwała Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr 10/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 9/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 8/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 7/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych G. i M. Jastrowi

Uchwała Nr 6/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Uchwała Nr 5/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2007.

Uchwała Nr 4/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała Nr 3/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 2/2006 Rady Miejskiejw Jastrowiu z dnia 27 listopada 2006 rokuw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 1/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.