Ewidencje i rejestry

Informacja o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi          do lat 3.

Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Sprawę załatwia – miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu  ul. Żymierskiego 79, pokój 13, osoba odpowiedzialna – Krystyna Kamińska, tel. 67 2662212 , e-mail:krystynak@jastrowie.pl  

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych  należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawę załatwia Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta  w Jastrowiu (pok.2), tel. 67 2657236,  

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.  

Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu  tytułu prawnego do lokalu, w którym  ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty.

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia   o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

Opłata:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości  50,00 zł

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała Nr 362/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu   z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta  w  Jastrowiu:  22 8935 0009 0000 1094 2000 0050 Bank  Spółdzielczy  w Jastrowiu. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. 

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu  w godzinach pracy urzędu. 

Forma załatwienia:

1) Burmistrz Gminy i Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3) Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Termin załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku. 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Informacje dodatkowe:

1) Wpis do rejestru podlega opłacie.

2) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

3) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku  lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.  Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.  

Podstawa prawna:

1) Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz.1457)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.                      w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r.,  Nr 69  poz. 367)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego                      (Dz. U. z 2013r., poz. 267)

4) Uchwała Nr 362/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcy

KSIĘGA REJESTROWA INSTUTUCJI KULTURY

 • rejestr.pdf
 • Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Jastrowie

  Rejestr instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Jastrowie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
  26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
  ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

  Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

  Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej .

  1. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  3. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej

  Rejestr instytucji kultury prowadzi Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 4, tel. 67/265-72-24.

   

   

Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie