Narodowy Spis Powszechny 2021

Nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie - Piotr Wojtiuk jako Gminny Komisarz Spisowy w Jastrowiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

            Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

            Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

            Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

- OGŁOSZENIE - skan pdf

- OGŁOSZENIE - wersja pdf

- FORMULARZA DLA KANDYDATA - wersja pdf

- FORMULARZA DLA KANDYDATA - wersja edytowalna