Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz.1255).

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu przy ul. Żymierskiego 79, pokój nr 7 – parter.

Dyżury będą pełnione :
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 12.00
- we wtorki w godz. od 14.00 do 18.00
- w środy w godz. od 14.00 do 18.00

 ZASADY DOSTĘPU DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest dla: 

 • osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - uprawnienie do pomocy przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • osób, które nie ukończyły 26 roku życia lub, które ukończyły 65 lat - uprawnienie przysługuje po okazaniu dokumentu tożsamości,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - uprawnienie przysługuje po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, 
  o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz po złożeniu oświadczenia, że nie wydano decyzji o zwrocie tego świadczenia,
 • kombatantów - uprawnienie przysługuje po okazaniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weteranów - uprawnienie przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - pomoc przysługuje po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

 ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

UPRAWNIENI BĘDĄ MOGLI  UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 
  z prowadzeniem  działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.