Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi kra

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie - dodatkowe polowania zbiorowe KŁ "Wadera"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jedności Robotniczej i Okrężnej w Jastrowiu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jedności Robotniczej i Okrężnej w Jastrowiu.

Treść obwieszczenia - format pdf.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych i produkcyjnych w rejonie ulic Kilińszczaków i Polnej w Jastrowiu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych i produkcyjnych w rejonie ulic Kilińszczaków i Polnej w Jastrowiu.

Treść obwieszczenia - format pdf.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu.

Treść obwieszczenia - format pdf.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie - terminy polowań Koła Łowieckiego Kuropatwa

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Bio – Industry Paweł Karwat

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie - terminy polowań KŁ: Hubertus, Odyniec, Wadera, Brać Leśna, Diana

Obwieszczenie

Obwieszczenie - wybory sołtysa sołectwa Sypniewo

Obwieszczenie

Obwieszczenie - terminy polowań

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Enea

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Terminarz polowań zbiorowych z sezonie 2021/2022 w KŁ nr 47 w Jastrowiu

Terminarz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Segment OZE Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługow

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowie zespołu elektrowni foto

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Votum Green Project S.A.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – J

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej

Obwieszczenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 180

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Decyzja

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wycofaniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej

Zawiadomienie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr ZLO3016C

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje-Jastrowie".

Obwieszczenie - format pdf.

Zawiadomienie - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Obwieszczenie

Postanowienie

Postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowe

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2021r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi kr

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Zawiadomienie

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gosp. Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydaniu decyzji dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

Obwieszenie BD.RUZ.4211.5.2020.PC - format pdf.

Obwieszenie BD.RUZ.4211.6.2020.PC - format pdf.

Zawiadomienie o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr ZLO3016C

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Owoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Poszerzenie strefy pola roboczego 21 Centralnego Poligonu Lotniczego, Nadarzyce, gmina Jas

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Drogbit”.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW2 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW1 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wstrzymaniu biegu terminów dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wstrzymaniu biegu terminów dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr ZLO3016C

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Obwieszczenie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - format pdf.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JASTROWIE - format pdf.

UWARUNKOWANIA_A0+_96-1 - format png

KIERUNKI_A0+_96-1 - format png

KIERUNKI_A0+_96-2 - format png

KIERUNKI_A0+_96-3 - format png

KIERUNKI_A0+_96-4 - format png

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 1013P

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie wszczęcia postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1013P

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej” w Jastrow

Obwieszczenie - format pdf.

Zawiadomienie - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9.

Obwieszczenie w formacie pdf.

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie w formacie pdf.

Zawiadomienie w formacie pdf.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Koła Łowieckiego nr 47 Brać Leśna o dodatkowym polowaniu w dniu 10.11.2020 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 39 Hubertus Dąbki w dniach 26-29.11.2020 oraz 24.12.2020 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Nadleśnictwa Wałcz o polowaniach zbiorowych na terenie miejscowych lasów: okolice wsi Zdbice,Kłębowiec,Rudnica, Karsibór, Glinki, Nadarzyce

Obwieszczenie

Informacja nr 5 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 4 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 3 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 2 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 1 dotycząca terminu polowań

Informacja

„Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w

Obwieszczenie

Klauzula

„Obwieszczenie Burmistrza Gminu i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9 Sp. z o.o.”

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Agencji Energetycznej.

Obwieszczenie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9 Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskie

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Kluzula

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, poz. 471, poz. 782) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, poz. 284, poz. 322, poz. 471), w związku z uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.06.2020 r. do 21.07.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy Jastrowie http://bip.jastrowie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.07.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w godzinach od 1500 do 1700.

Każdy ma prawo do składania uwag do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Jastrowia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2020 r., na adres:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub sekretariat@jastrowie.pl

 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Jastrowiec z siedzibą w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej 79.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem biuro@iodopila.pl
  3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
  5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
  6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
  7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Treść ogłoszenia (pdf)

Projekt studium dostępny pod linkiem: https://gpprojekt.page.link/SUiKZP-Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwośc

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie zmiany decyzji nr 4/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie mostu

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie instalacji o mocy 1 MW i wysokości do 3 m, na działce ewidencyjnej nr 2835/10, obręb Jastrowie.

Obwieszczenie - format pdf.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jastrowie, 23.03.2020r.

 

W związku z  obecną sytuacją związaną z podjętymi działaniami w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuję, iż przewidziana na dzień 25.03.2020r. publiczna dyskusja nad projektem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie” nie odbędzie się.

Czynności wskazane w ogłoszeniu i obwieszczeniu z dnia 03.04.2020 określona w art. 11 ust. 7 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną powtórzone w okresie umożliwiającym mieszkańcom i osobą zainteresowanym uczestniczenie w pełni w przewidzianej procedurze.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie” i złożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddz

Zawiadomienie - format pdf.

Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie”

Zawiadomienie - format pdf.

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Obwieszczenie-format pdf

https://gpprojekt.page.link/SUiKZP-Jastrowie

Jastrowie, dnia 04.03.2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w związku z uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasto Jastrowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 16.03.2020 r. do 15.04.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy Jastrowie http://bip.jastrowie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w godzinach od 1500 do 1700.

Każdy ma prawo do składania uwag do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2020 r., na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub sekretariat@jastrowie.pl


 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Jastrowie do miejscowości Samborsko

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.02.2020 r. w sprawie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Jastrowu

Decyzja

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Roz

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 stycznia 2020r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie”

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Jastrowiu"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, budowie sieci sanitar

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach położonyc

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2019r.

Obwieszczenie

Decyzja

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługow

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazow

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomostó

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie mostu prz

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielcze

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodoc

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 kwietnia 2019r.

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroener

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanal

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie - pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości gł

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wy

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu

Zarządzenie

Obwieszczenie Sypniewko

Obwieszczenie Brzeźnica

Obwieszczenie Sypniewo

Obwieszczenie Nadarzyce

Obwieszczenie Brzeźnica - Kolonia

Obwieszczenie Budy

Obwieszczenie Samborsko

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Ogłoszenie

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadomienie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie wraz z Prognozą oddziaływania na środo

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej