Obwieszczenia

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Roz

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 stycznia 2020r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie”

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Jastrowiu"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, budowie sieci sanitar

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach położonyc

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2019r.

Obwieszczenie

Decyzja

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługow

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazow

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomostó

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie mostu prz

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielcze

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodoc

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 kwietnia 2019r.

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroener

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanal

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie - pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości gł

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wy

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu

Zarządzenie

Obwieszczenie Sypniewko

Obwieszczenie Brzeźnica

Obwieszczenie Sypniewo

Obwieszczenie Nadarzyce

Obwieszczenie Brzeźnica - Kolonia

Obwieszczenie Budy

Obwieszczenie Samborsko

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Ogłoszenie

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadomienie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie wraz z Prognozą oddziaływania na środo

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej