Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2021r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi kr

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Zawiadomienie

Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gosp. Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydaniu decyzji dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

Obwieszenie BD.RUZ.4211.5.2020.PC - format pdf.

Obwieszenie BD.RUZ.4211.6.2020.PC - format pdf.

Zawiadomienie o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr ZLO3016C

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Owoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Poszerzenie strefy pola roboczego 21 Centralnego Poligonu Lotniczego, Nadarzyce, gmina Jas

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Drogbit”.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW2 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW1 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wstrzymaniu biegu terminów dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wstrzymaniu biegu terminów dotyczącego wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr ZLO3016C

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Obwieszczenie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - format pdf.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JASTROWIE - format pdf.

UWARUNKOWANIA_A0+_96-1 - format png

KIERUNKI_A0+_96-1 - format png

KIERUNKI_A0+_96-2 - format png

KIERUNKI_A0+_96-3 - format png

KIERUNKI_A0+_96-4 - format png

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 1013P

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie wszczęcia postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1013P

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej” w Jastrow

Obwieszczenie - format pdf.

Zawiadomienie - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9.

Obwieszczenie w formacie pdf.

Obwieszczenie Burmistrza GiM Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie w formacie pdf.

Zawiadomienie w formacie pdf.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Koła Łowieckiego nr 47 Brać Leśna o dodatkowym polowaniu w dniu 10.11.2020 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 39 Hubertus Dąbki w dniach 26-29.11.2020 oraz 24.12.2020 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Nadleśnictwa Wałcz o polowaniach zbiorowych na terenie miejscowych lasów: okolice wsi Zdbice,Kłębowiec,Rudnica, Karsibór, Glinki, Nadarzyce

Obwieszczenie

Informacja nr 5 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 4 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 3 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 2 dotycząca terminu polowań

Informacja

Informacja nr 1 dotycząca terminu polowań

Informacja

„Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w

Obwieszczenie

Klauzula

„Obwieszczenie Burmistrza Gminu i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9 Sp. z o.o.”

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Agencji Energetycznej.

Obwieszczenie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPV-9 Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Klauzula

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskie

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

Kluzula

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, poz. 471, poz. 782) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, poz. 284, poz. 322, poz. 471), w związku z uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.06.2020 r. do 21.07.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy Jastrowie http://bip.jastrowie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.07.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w godzinach od 1500 do 1700.

Każdy ma prawo do składania uwag do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Jastrowia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2020 r., na adres:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub sekretariat@jastrowie.pl

 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Jastrowiec z siedzibą w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej 79.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem biuro@iodopila.pl
  3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
  5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
  6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
  7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Treść ogłoszenia (pdf)

Projekt studium dostępny pod linkiem: https://gpprojekt.page.link/SUiKZP-Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwośc

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie zmiany decyzji nr 4/2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie mostu

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie instalacji o mocy 1 MW i wysokości do 3 m, na działce ewidencyjnej nr 2835/10, obręb Jastrowie.

Obwieszczenie - format pdf.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jastrowie, 23.03.2020r.

 

W związku z  obecną sytuacją związaną z podjętymi działaniami w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuję, iż przewidziana na dzień 25.03.2020r. publiczna dyskusja nad projektem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie” nie odbędzie się.

Czynności wskazane w ogłoszeniu i obwieszczeniu z dnia 03.04.2020 określona w art. 11 ust. 7 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną powtórzone w okresie umożliwiającym mieszkańcom i osobą zainteresowanym uczestniczenie w pełni w przewidzianej procedurze.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie” i złożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddz

Zawiadomienie - format pdf.

Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie”

Zawiadomienie - format pdf.

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Obwieszczenie-format pdf

https://gpprojekt.page.link/SUiKZP-Jastrowie

Jastrowie, dnia 04.03.2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w związku z uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasto Jastrowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 16.03.2020 r. do 15.04.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy Jastrowie http://bip.jastrowie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w godzinach od 1500 do 1700.

Każdy ma prawo do składania uwag do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany Studium, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2020 r., na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub sekretariat@jastrowie.pl


 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Jastrowie do miejscowości Samborsko

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25.02.2020 r. w sprawie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Jastrowu

Decyzja

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Roz

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu o udziale społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie” - format pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 stycznia 2020r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie”

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Jastrowiu"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, budowie sieci sanitar

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach położonyc

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji polegającego

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 31 października 2019r.

Obwieszczenie

Decyzja

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 października 2019r.

Obwieszczenie

Postanowienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługow

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazow

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie pomostó

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie mostu prz

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielcze

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodoc

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 kwietnia 2019r.

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroener

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanal

Zawiadomienie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zwołaniu zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie - pdf.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 5 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości gł

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wy

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu

Zarządzenie

Obwieszczenie Sypniewko

Obwieszczenie Brzeźnica

Obwieszczenie Sypniewo

Obwieszczenie Nadarzyce

Obwieszczenie Brzeźnica - Kolonia

Obwieszczenie Budy

Obwieszczenie Samborsko

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie

obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Ogłoszenie

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadomienie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie wraz z Prognozą oddziaływania na środo

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej