Organizacje pozarządowe

UCHWAŁA NR 253/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowy

Uchwała

Załącznik

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie

Projekt programu

Protokół