Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku, gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodziska Mazowiecki

Skan petycji

 

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zakładki o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy” i umieszczenie na stałe w ramach ww. zakładki baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem

 07.12.2015r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

 2 GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Okrężna 36 02-916 Warszawa Skan petycji Przystąpienie GiM J-wie  do konkursu „Podwórko NIVEA” rodzinne miejsce  Zabaw – edycja 2016  21.03.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

 3

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl
Skan petycji Utworzenie przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca"  22.04.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

 4

Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc – Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Skan petycji Zaplanowanie wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta  06.05.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Skan odpowiedzi

Klauzula

 5 Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc – Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Skan petycji Aby pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach przydzielonych im kompetencji dokonali analizy związanej z poprawą efektywności energetycznej  09.05.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Skan odpowiedzi

Klauzula

 6

 

Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów szumski@oficjalnastrona.pl
Skan petycji Umieszczenie na stronie internetowej urzędu banera i linku do strony komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.  21.10.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Skan odpowiedzi

Klauzula

 7

 

Piotr Poczekajło
ul. Jedności Robotniczej 44
64-915 Jastrowie
Skan petycji Remont dalszej części ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu  12.12.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Skan odpowiedzi

Klauzula

 8 Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy
Ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7
64-920 Piła
biuro.bparda@gmail.com

Skan petycji


Wniosek o powszechne udostępnienie Centralnego Rejestru Umów
 23.05.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

 Skan odpowiedzi

Klauzula

 9

 

Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa uciążliwość-zapachowa@samorzad.pl Skan petycji   Nowe narzędzia, możliwe sposoby prowadzenia polityki zapobiegania uciążliwości zapachowej  21.06.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  Skan odpowiedzi
10 Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa woda-w-szkolach@samorzad.pl Skan petycji Wniosek o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w szkołach, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach  14.09.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

11 Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja mikroporady@samorzad.pl  Skan petycji Wniosek o przesłanie materiałów Lokalnym Przedsiębiorcom  z terenu Gminy i Miasta Jastrowie  23.10.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi  

Klauzula

12

 

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
woda-w-szkolach@samrzad.pl
Skan petycji Wniosek dot. usprawnienia, naprawy funkcjonowania struktur Administracji Publicznej  05.12.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

13 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
stop-smog@samorzad.pl
Skan petycji Oszacowanie podmiotów gospodarczych – właściwych miejscowo dla terenu gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych  04.05.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

 

14

 

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl

Skan petycji Poprawy efektywności energetycznej  13.09.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

15 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
wzorowalazienka@samorzad.pl
Skan petycji Program "Wzorowa Łazienka"  28.09.2018r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

16 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
elektronizacja-urzedow@samorzad.pl
Skan petycji Wdrażania rzecznej elektronizacji zamówień publicznych  13.11.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

17 Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
Ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Skan petycji Opublikowania logotypu serwisu w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy  22.03.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA „START”
ul. 1 Maja 37
64-915 Jastrowie
Skan petycji Udostępnienia Stadionu Miejskiego  08.04.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

19 Mieszkańcy ul. Jedności Robotniczej od nr 58 do nr 74 w Jastrowiu Skan petycji Kontynuacji budowy ul. Jedności Robotniczej w Jastrowiu  08.04.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

20 Niepubliczny Żłobek Motylek Dorota Ludewicz ul. Gdańska 60 64-915 Jastrowie Skan petycji Zwiększenie kwoty dotacji celowej na każde dziecko  30.04.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

21 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Tansze-taryfy@samorzad.pl
Skan petycji Redukcja kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych 28.05.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

22 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
efektywne-oczyszczanie@samorzad.pl
Skan petycji Wyszczególnienia parku maszynowego – przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy 31.05.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

23 Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
optymalizacja-taryf@samorzad.pl
Skan petycji Kosztów poniesionych za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w gminie 24.07.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

24 Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
adwokatsutor@gmail.com
Skan petycji Zmian przepisów prawa 01.10.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

25 Niepubliczny Żłobek Motylek
Dorota Ludewicz
ul. Gdańska 60
64-915 Jastrowie
Skan petycji Zwiększenie kwoty dotacji celowej na każde dziecko 02.10.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

26

 

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z o.o.    
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
bezpieczny-uczen@samorzad.pl
Skan petycji Działań zwiększających bezpieczeństwo uczniów na drodze 24.10.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

27

 

Pan Robert Łaniewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
Skan petycji Możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych 14.10.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

28

Pani Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka-Zdrój

Skan petycji Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 18.11.2019r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

 Odpowiedź

Klauzula

29

Pani Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
Skan petycji Bezpłatnych parkingów 06.12.2019r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Skan odpowiedzi

Skan odpowiedzi

Odpowiedź

Klauzula

30

Pani Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka-Zdrój

Skan petycji Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 01.06.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Odpowiedź

Klauzula

31

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp. z.o.o.

ul. Poligonowa 1  04-051 Warszawa

bezpieczny-uczen@samorzad.pl

 

Skan petycji Petycja dotycząca zakupionych środków do dezynfekcji rąk 07.08.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Odpowiedź

Klauzula

32

Piotr Kurzyna

ul. Kilińszczaków 16/2

64-915 Jastrowie

Skan petycji Petycja dotycząca zwiększenia ulgi dla osób posiadających kompostowniki oraz przygotowania kampanii promującej taki sposób gospodarowania odpadami 29.09.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak

Wezwanie

Odpowiedź na wezwanie

Klauzula

Odpowiedź

33

Piotr Sterkowski

ul. Kłodzka 25

04-913 Warszawa

Skan petycji Petycja dotycząca uchwały, iż wszyscy są równi wobec prawa 15.12.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak

Odpowiedź

Klauzula

34

Wnioskodawca - osoba fizyczna

Skan petycji

Petycja dotycząca uchwały, iż wszyscy są równi wobec prawa 29.12.2020 zgodnie z art.10 ust.1 ustway o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak

Odpowiedź

Klauzula

35

Mieszkańcy bloków przy ul. Alei Wolności 2, 4 oraz Wojska Polskiego 59

Skan petycji

Petycja dotycząca przebudowy drogi i naniesienia zmian polegających na budowie miejsc parkingowych 25.01.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak

Odpowiedź

Klauzula

36

Pan Adam Szulc
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Skan petycji

Petycja dotycząca konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" 01.04.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak

Skan odpowiedzi

Klauzula

37

Mieszkańcy ul. Bocznej w Jastrowiu

Skan petycji

Petycja dotycząca budowy drogi na ul. Bocznej w Jastrowiu 09.04.2021 zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak Odpowiedź

38

Mieszkańcy osiedla w Brzeźnicy

Skan petycji

Petycja dotycząca budowy dróg dojazdowych do posesji mieszkalnych 11.06.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji brak  Odpowiedź