Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu - format pdf.

Zarządzenie Nr 120_2020 w spr. wyznaczenia koordynatora ds. dostępności - format pdf.

 

Deklaracja dostępności serwisu www.bip.jastrowie.pl

            Urząd Gminy i Miasta Jastrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jastrowie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

            Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej www.bip.jastrowie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008.02.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

            W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marcin Prokopowicz, adres poczty elektronicznej:  marcin.prokopowicz@jastrowie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 265 72 38 lub 67 266 22 11 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska  79, 64-915 Jastrowie

            Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne  od ul. Gdańskiej 79
oraz wejście tylne (od podwórza) z możliwością wejścia od ul. 10 Pułku Piechoty oraz
od ul. Gdańskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody (8 stopni). Przy schodach
do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się dzwonek z domofonem umożliwiający osobom z ograniczeniami zdrowotnymi przywołanie pracownika urzędu. Do wejścia tylnego prowadzą schody (2 stopnie). W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

            Do budynku referatu finansowego prowadzi 1 wejście. Dojście do wejścia możliwe jest od ul. Gdańskiej 79 przez budynek główny Urzędu oraz od ul. 10 Pułku Piechoty
i od ul. Gdańskiej. Do wejścia do referatu finansowego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w referacie finansowym

Biuro podawcze znajduje się w holu przy wejściu do budynku głównego Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie GiM Jastrowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W wyznaczonym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.