Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie wraz z Prognozą oddziaływania na środo

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko