Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Roosevelta

Ogłoszenie

Obwieszczenie