Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego