Konsultacje programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuje, iż zostały opracowane projekty „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026”.

Projekty wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Ww. projekty dostępne są również na stronie internetowej: www.jastrowie.pl w zakładce aktualności.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski do ww. projektów w terminie do 3 sierpnia 2018r. Uwagi i wnioski prosimy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub  w formie przewidzianym w art. 40 ustawy z dnia 21 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 - format doc.

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 - format doc.