logo logo
logo bip
Urząd Miejski
Urząd Miejski  Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
NIP: 698-000-99-86
 
 
tel. 65 5121 466 - centrala
tel. 65 5122 030 -Biuro Obsługi Interesanta
tel. 65 5122 700 - Sekretariat
mail: koscian@koscian.pl
 
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
   
TERYT: 3011011 
 
 
Adres skrytki na platformie EPUAP: /UMKOSCIAN/SkrytkaESP
 
 
Nr konta 
Bank Spółdzielczy w Kościanie
 
 - wpłaty z tytułu opłat lokalnych tj. opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty, opłata adiacencka: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004
 
- - wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych: na indywidualne konta podatników

      (numery kont umieszczone są w decyzjach wymiarowych, a w przypadku podatku od środków transportowych informację o numerze konta można uzyskać w Biurze Podatków i Windykacji) 

 
- wpłaty dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Kościan: 89 8666 0004 0103 7426 2000 0008
 
- wpłaty z tytułu najmu, dzierżawy, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu : 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032
 
- wpłaty z tytułu strefy płatnego parkowania: 67 8666 0004 0103 7426 2000 0016  
 
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych 84 8666 0004 0103 7426 2000 0001 
 
 
Dane do faktury VAT:
 
 Gmina Miejska Kościan
Al. Kościuszki 22 
64-000 Kościan
NIP: 698-180-57-39
Urząd Miejski Kościana 
 
Faktura elektroniczna:
 
Platformy Elektronicznego Fakturowania na stronie  https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj , nr GLN / NIP  698-000-99-86
 
 
 
Redakcja BIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

w Urzędzie Miejskim Kościana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22 , 64-000 Kościan.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego Kościana, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu. telefon : 65 512 28 22

3.    Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Kościana - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim Kościana;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego Kościana;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim Kościana przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kościana.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim Kościana Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.