logo
ucho   logo bip
Podstawy Prawne Działania

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB 

                         Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE

 

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w Kościanie powstał dnia 1 stycznia 2007 r. (Uchwała Nr XLI/440/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej).

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
  • Ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr. 232, poz. 1375 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.                   Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kościańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 134 poz. 2632)
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 r. Nr XLI/441/06 w sprawie nadania Ośrodkowi Wsparcia dla osób z zburzeniami psychicznymi w Kościanie

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej: zadania z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie jest jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

Siedzibą Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miasto Kościan.

 

Statut Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie:

ZAŁĄCZNIK

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2015-11-24 12:03:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2015-11-24 12:09:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2015-11-24 12:10:35)