logo
ucho   logo bip
Zasady przyjęcia

ZASADY PRZYJĘCIA DO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB

 Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W KOŚCIANIE

 

1. Wniosek o skierowanie do Ośrodka Wsparcia składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją  o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Kościanie na podstawie w/w dokumentów.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:27:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:29:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2015-11-24 13:29:42)