logo
ucho   logo bip
Podstawa prawna działania
Statut

statut

 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kościanie

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z dnia 21 grudnia 2002r, nr 223, poz. 1869)

 

 

 

§ 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie zwana dalej Poradnią jest placówką prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

 2. Do podstawowego zakresu działania Poradni należy:

a)      poradnictwo rodzinne, a w tym szczególnie poradnictwo małżeńskie oraz poradnictwo wspierające rodzinę w sytuacjach kryzysowych adresowane do rodzin mających dzieci,

b)      poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze, a w tym szczególnie poradnictwo w zakresie gotowości szkolnej dzieci, niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania i sposobów dostosowania wymagań szkolnych do specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży,

c)      poradnictwo w zakresie planowania kariery życiowej, a w tym szczególnie poradnictwo w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia oraz wyboru zawodu,

d)      poradnictwo w zakresie promowania zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

 3. Poradnia mieści się w Kościanie przy ulicy Kościelnej 5a.

 

§ 2.1. Celem działania Poradni jest:

a)      udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

b)      udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

c)      udzielanie małżeństwom i rodzinom mającym dzieci pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.

 2. Do zadań Poradni w szczególności należy:

a)      wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

b)      profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

c)      terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

d)      wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej funkcji rodziny,

e)      pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru drogi życiowej, a w tym w szczególności kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

f)        prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

g)      pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

 

3. Poradnia realizuje swoje cele i zadania poprzez prowadzenie działalności:

a)      diagnostycznej - w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

b)      konsultacyjnej,

c)      terapeutycznej - w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej realizowanych w formie terapii indywidualnej, grupowej lub terapii rodzinnej,

d)      psychoedukacjnej,

e)      rehabilitacyjnej,

f)        doradczej,

g)      mediacyjnej,

h)      interweniującej  w środowisku ucznia,

i)        wykorzystującej metodę prowadzenia indywidualnych przypadków,

j)        profilaktycznej,

k)      informacyjnej,

l)        opiniodawczej - w zakresie wydawania opinii w sprawie:

-        wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

-        pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

-        objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

-        dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

-        udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

-        przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

-        innych, określonych w odrębnych przepisach.

m)    orzeczniczej - w zakresie orzekania o:

-        potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

-        potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

-        potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-        potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 4. Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz instytucjami działającymi w rejonie działania Poradni i świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

 5. Współpraca taka polega głównie na wymianie informacji oraz kierowaniu spraw do innych instytucji lub poradni zgodnie z celami ich działalności i zadaniami statutowymi.

 6. Poradnia współpracuje także z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi publicznymi poradniami specjalistycznymi.

 7. Współpraca taka polega głównie na:

a)           wymianie informacji i doświadczeń,

b)           przekazywaniu kart indywidualnych dzieci i młodzieży, znajdujących się aktualnie w rejonie działania innej poradni, na wniosek tejże poradni,

c)           niezwłocznym przekazaniu wniosku o wydanie orzeczenia do właściwego zespołu orzekającego działającego przy innej poradni właściwej do jego rozpatrzenia, przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym wnioskodawcy.

 

§ 3.1. W Poradni działają następujące organy:

a)      dyrektor Poradni,

b)      Rada Pedagogiczna Poradni.

 2. Do szczegółowych kompetencji dyrektora Poradni należy:

a)      kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)      sprawowanie pieczy nad uczniami skierowanymi do Poradni oraz stwarzanie warunków do rozwiązywania zgłaszanych problemów,

d)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

f)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

g)      współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

 4. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

 5. Do szczegółowych kompetencji Rady Pedagogicznej Poradni należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy placówki,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

b)      projekt planu finansowego placówki,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć przewidzianych w odrębnych przepisach.

 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni albo jego zmiany.

 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.

 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

12. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 4. Poradnia realizuje swoje cele i zadania poprzez powołanie następujących komórek organizacyjnych:

a)      zespołu orzekającego powoływanego przez dyrektora Poradni, w skład którego wchodzą:

-         dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

-         psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną,

-         pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,

-         lekarz - opracowujący diagnozę lekarską,

-         inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny - opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

b)      zespołu diagnostycznego powoływanego przez Radę Pedagogiczną Poradni,

c)      zespołu terapeutycznego powoływanego przez Radę Pedagogiczną Poradni,

d)      innych zespołów powoływanych przez Radę Pedagogiczną Poradni.

 

§ 5.1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem planu rozwoju Poradni, rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 31 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 6. 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów i logopedów prowadzących badania diagnostyczne, terapię zaburzeń rozwojowych, terapię grupową i rodzinną, reedukację, poradnictwo dla młodzieży rodziców i nauczycieli, szkolenia i warsztaty, działania rozwijające uzdolnienia, działania profilaktyczne wobec nieprzystosowania i uzależnień w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – zgodnie z osobistymi uprawnieniami, kompetencjami i zakresem obowiązków.

 2.  Innych specjalistów jak lekarze i rehabilitanci do określonych zadań.

 3.  Pracowników administracyjnych: głównego księgowego – płace i kadry, specjalistę ds. administracyjnych, sprzątaczkę.

 

§ 7. Pracownicy Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

 

§ 8. 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują pracę określoną w rocznym planie pracy i są odpowiedzialni za jej jakość i wyniki.

 2. Przebieg realizowanych przez pracowników Poradni zadań powinien być zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki, przy pełnym osobistym zaangażowaniu pracowników.

 3. Pracownik Poradni ma obowiązek:

a)      rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w planach pracy Poradni,

b)      wzbogacać własny warsztat pracy oraz wnioskować o jego modernizację lub uzupełnienie,

c)      nie uzależniać stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych,

d)      prezentować właściwą postawę etyczną,

e)      prowadzić prawidłowo dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

 4. Pracownik Poradni ma prawo:

a)      współdecydować o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady Pedagogicznej,

b)      decydować o sprawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań,

c)      odmówić wykonania dodatkowych obowiązków, jeśli nie zostały one określone w rocznym planie pracy.

 5. Pracownik Poradni odpowiada służbowo przed dyrektorem za:

a)      dyscyplinę pracy,

b)      wyniki powierzonych mu zadań,

d)      powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne,

e)      zaniedbanie lub niedopełnienie obowiązków, które spowodowały określone straty i szkody w wyposażeniu Poradni.

 6. Zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej pracownika Poradni obejmuje:

a)      tragiczne skutki wynikłe z nadzoru nad bezpieczeństwem powierzonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych dzieci,

b)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku dziecka lub pożaru,

c)      inne poważne zaniedbania, w wyniku których nastąpiło zniszczenie lub strata majątku Poradni.

 

 

§ 9. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

 

Powyższy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni w dniu 26 marca 2003.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2004-02-17 08:58:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2004-02-17 08:58:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2004-02-17 08:58:38)