logo
ucho   logo bip
Domy Pomocy Społecznej
Biuro Obsługi Mieszkańca - załatwianie spraw - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Osobie wymagającej całodbowej opieki z  powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niermogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę, o której mowa kieruje się do domu pomocy społecznej odpwiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej mijesca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy spolecznej.
 
Warunkiem ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej, a  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego.
Wniosek ten składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się o umieszczenie. Tu kompletowana jest cała dokumentacja dotycząca umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, a następnie Ośrodek w zależności od miesięcznego  kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu pomocy społecznej, wynajduje ten dom, którego koszt utrzymania jest możliwy do uiszczania odpłatności przez osobę kierowaną tj. 70% jej dochodu, małżonka - zstępnych przed wstępnymi, gminę z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym te dwie ostatnie grupy nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odopłatność. 
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy /Ośrodek Pomocy Społecznej/ właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy  porwadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu /PCPR/ prowdzącego dom pomocy społecznej.
W zależności od stanu zdrowia, sprawności fizycznej, intelektualnej, osoby ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, kieruje się ją bądź wpisuje na listę osób oczekujących do domu pomocy społecznej odpowiednim do stanu zdrowia.
 
       Domy Pomocy Społecznej dzielą się na:

domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,

Dom pomocy społecznej może być prowadzony łącznie dla:

 • osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 

 Na terenie powiatu kościańskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:
 
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Mościszkach - przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Jarogniewicach - przeznaczony dla osób niepełnopsrawnych fizycznie,  ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, ociemniałych i z resztka wzroku,
 
WIĘCEJ INFORMACJI O TYCH DOMACH
ZNAJDZIECIE PAńSTWO
NA STRONACH BIP-u POWIATU KOŚCIAńSKIEGO.
 
       Tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy społecznej osób ubiegających się o przyjęcie do takiego domu określa Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zm./.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-08-19 12:01:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:29:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:29:20)