logo
ucho   logo bip
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA - załatwianie spraw - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 
      W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w następujących placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego:
  • opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowaczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, czasu wolnego,
  • specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja,

      Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowaczej następującego typu:

  • interwencyjnego,
  • rodzinnego,
  • socjalizacyjnego,

      Placówka opiekuńczo - wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej. Zapewnia dziecku całdobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

      Całodobowy pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

      Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U.z 2009 r., Nr175, poz. 1362 ze zm./.

       

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grażyna Larweczka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2004-06-30 14:35:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:28:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:28:35)