logo
ucho   logo bip
Rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, załatwianie spraw RODZINY ZASTĘPCZE
 
RODZINY ZASTĘPCZE 
 
     Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
    
      Rodziny zastępcze dzielą sie na:
 • spokrewnione z dzieckiem,
 • niespokrewnione z dzieckiem
 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego,

      Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została zawieszona,
 • wywiązuja się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpwiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania,

      Pełnienie funckji zawodowej rodziny niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:

 • uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego,
 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego,

      Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /tj. Dz. U. z 2009 r, Nr 175, poz. 1362 ze zm./.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-08-13 09:30:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:27:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:27:38)