logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
Podstawy prawne działania PCPR w Kościanie
Podstawy prawne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie powstało dnia 1 stycznia 1999 r. (Uchwała Nr V/19/99 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 05.02.1999 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie)
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)
 • Ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z póź. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póź. zm.)

 

 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 1999 r. Nr V/19/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kościańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 134 poz. 2632)
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego  z dnia 27 grudnia 2001 r. Nr XXXV/276/01 w sprawie utworzenia powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 października 2002 r. nr XLIII/372/02 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz zasad pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr IX/103/03 w sprawie utworzenia Zespołu Wsparcia Rodziny na bazie placówki opiekuńczo - wychowaczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 r. Nr XXII/2134/04 w sprawie utworzenia Ośrodka Inetrwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
 • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 r. Nr XXXVIII/413/06 w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 22 poz. 568)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej: własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Kościańskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Kościan.

Statut Powiatowego Centerum Pomocy Rodzinie w Kościanie:

 .

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Grażyna Larweczka (2003-07-07 14:18:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:34:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Grażyna Larweczka (2011-11-08 08:34:48)