logo
ucho   logo bip
Projekt "Aktywny Samorząd"
„AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż powiat kościański przystąpił do realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wszelkie formalności dotyczące w/w programu załatwiane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie a nie jak dotąd w Poznaniu, w oddziale PFRON.

Program w 2014r. obejmować będzie następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną, w tym:

1)     Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

      - adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż.  – orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu,  w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B

      - adresatem może być osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie         informacyjnym    

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz        oprogramowania

- adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

- adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 - Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

   - adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności, a przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- adresatem może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności, która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 - Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy        

- adresatem zadania 3 i 4 może być osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- adresatem może być osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego.

 Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 

 

 

 

Moduł II – pomoc w utrzymaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

- adresatem programu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub, które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 - w modułach I i II wymagane zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,

- w module II przerwa w nauce.

 

 

Terminy składania wniosków:

Moduł I – 01.04.2014r. – 31.8.2014r. – wnioski będą wydawane po 01.04.2014r.

Moduł II – I półrocze 2014r. – 03.03.2014r. – 30.03.2014r.

             - II półrocze 2014r. – 01.09.2014r. – 30.09.2014r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pcprkoscian.pl oraz strony   www.pfron.org.pl lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, Tel. 065/511-01-66, 512-02-17.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2012-08-31 11:29:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-06-13 13:45:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2014-06-13 13:44:54)