logo
ucho   logo bip
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek osoby, która otrzymała stypendium może dokonać zwrotu nadpłaconego podatku.

 
  1. Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymał/a Pan/Pani stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to może Pan/Pani  wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Można skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie http://koscian.praca.gov.pl lub w siedzibie Urzędu.
Razem z wnioskiem powinien/na Pan/Pani  złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który został złożony za 2016 r. W części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania". Ponadto w części D zeznania DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48. Ponadto składka zdrowotna pobrana od otrzymanego stypendium, wykazana w kolumnie 4, nie może być uwzględniona w rozliczeniu podatku dochodowego obliczonego od innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

 
  1. Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.
 

Jeżeli w 2017 r. otrzymał/a Pan/Pani  stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to nadpłacony podatek można odzyskać rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez urząd pracy. W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do rocznego zeznania podatkowego.

 
Dodatkowe informacje dotyczące ww. nowych zasad opodatkowania stypendiów oraz nadpłaconego podatku dochodowego może Pan/Pani uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie u doradcy klienta nr tel. 65 512-10-55

 

Załączniki:

1. Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego DOC

2.  Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosław Wilk (2017-07-11 13:06:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosław Wilk (2017-07-11 13:10:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2017-07-11 13:19:38)