logo
ucho   logo bip
Instrumenty rynku pracy
 1. Środki na podjęcie dziiałalności gospodarczej (art. 46 ustawy)

   Bezrobotny może otrzymać z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie ze Starostą, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli podejmuje działalność gospodarczą w ramach spółdzielni socjalnej wysokość dotacji nie może przekroczyć 4 - krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela lub 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej.

 2. Staż (art. 53 ustawy)

  Celem stażu jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywany jest na podstawie umowy  zawartej przez pracodawcę z PUP, według uzgodnionego programu. Minimalny okres odbywania stażu to 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy.

  Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

 3.  Przygotowanie zawodowe dorosłych (art.53a – 53m ustawy)

  Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) realizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

 4. Zwrot kosztów przejazdu (art. 45 ust. 3, 4, 5 ustawy)

  Na wniosek, bezrobotnemu przysługiwać może, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, jeżeli osoba spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż i dojeżdża do tych miejsc,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Ponadto PUP może dokonać zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, na badania lekarskie lub psychologiczne, do miejsca wykonywania prac społecznie - użytecznych.

 5. Zwrot kosztów zakwaterowania (art. 45 ust.2 ustawy)

  Jeżeli osoba:

  • na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest się zatrudnionym, wykonuje się inną pracę zarobkową, odbywa się staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania.
 6. Zwrot kosztów opieki (art. 61 ustawy)

  Jeżeli osoba jest bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub została skierowana przez PUP na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie i nie osiągnęła
  z tego tytułu miesięcznie przychodu przekraczającego wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę - można złożyć wniosek o zwrot kosztów opieki.

  Zwrot kosztów opieki przysługuje do wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

  Na wniosek osoby PUP może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Na powyższych zasadach może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

 7. Prace społecznie użyteczne (art. 73a ustawy)

  Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub w wyniku skierowania przez PUP uczestnicząca w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego - może zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz  której prace będą świadczone.

  Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za godzinę (wysokość świadczenia wg stanu na 01.06.2019 r.) wypłacane przez gminę. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie. Starosta (PUP) refunduje gminie z Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia.

 8. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia

  Bon szkoleniowy

  Bon szkoleniowyprzyznaje starosta na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Jest on gwarancją skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem. Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania i po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu określa starosta. Na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie, bonem starosta finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdów i zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.  Koszty ponad limit pokrywa z własnych środków bezrobotny.

  Bon stażowy

  Bon stazowyna podobnych zasadach może być przyznany bezrobotnemu bon stażowy, będący gwarancją skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez ten okres, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. W ramach bonu starosta finansuje koszty: przejazdów do miejsca odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. 

  Bon zatrudnieniowy

  Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu PUP przyznał taką formę wsparcia. W ramach bonu pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy (w tym celu pracodawca pospisuje umowę ze starostą). Przez 12 miesięcy starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Przez następne 6 miesięcy po zakończeniu refundacji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania bezrobotnego. Niespełnienie warunków wynikających z podpisanej umowy może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej przez pracodawcę refundacji, na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie.

  Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie jest przyznawany bezrobotnemu, na podstawie umowy ze starostą, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 9. Formy wsparcia pracodawców zatrudniających bezrobotnych

  Na podstawie złożonego przez pracodawcę wniosku i zawartej umowy, w wyniku której skierowano do zatrudnienia osobę bezrobotną pracodawcy przysługuje pomoc finansowa. W celu uzyskania informacji o miejscach pracy powstałych w następstwie umów zawartych z pracodawcami należy kontaktować się z pośrednikiem pracy.

  Instrumenty rynku pracy przewidziane dla pracodawcy:

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (art. 46 ustawy) przysługuje podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, zamierzającemu zatrudnić osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy i wyposażyć lub doposażyć dla niej miejsce pracy.  Refundacja jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na 1 stanowisko pracy. Refundacja przysługuje również producentom rolnym oraz niepublicznym szkołom i przedszkolom.

  Refundacja składki ZUS (art. 47 ustawy)

  Refundacja składki ZUS przysługuje pracodawcy, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotny jest nadal zatrudniony. Kwota zrefundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

  Prace interwencyjne (art. 51 ustawy)

  Prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy PUP i pracodawcą. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, w pełnym wymiarze czasu pracy – otrzyma przez okres do 6 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto pracodawca zatrudniający osobę powyżej 50 roku życia zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy.

  Roboty publiczne (art. 57 ustawy)

  Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Pracodawcy przysługuje refundacja w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

  Grant na telepracę (art. 60a ustawy)

  Na podstawie umowy starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy ze środków Funduszu Pracy grant na telepracę. Takie wsparcie jest przeznaczone na zatrudnienie skierowanego przez PUP bezrobotnego: rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub sprawującego opiekę nad osobą zależną,  który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant nie może być przeznaczony na zatrudnienie: małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy, dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy. Wysokość grantu nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na każdego skierowanego bezrobotnego. Zatrudniający jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy, pod groźbą zwrotu uzyskanego wsparcia.

  Świadczenie aktywizacyjne (art. 60b ustawy)

  Świadczenie jest formą wsparcia udzielanego pracodawcy przez starostę na podstawie umowy. Jest ono przyznawane za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego z PUP bezrobotnego: rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie przysługuje przez okres: 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na każdego skierowanego bezrobotnego albo 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na każdego skierowanego bezrobotnego. Warunkiem jest zatrudnianie bezrobotnego przez okres 6 (w razie świadczenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub 9 miesięcy (w razie pobierana świadczenia w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę) po upływie okresu pobierania świadczenia. Działanie niezgodne z umową może skutkować koniecznością zwrotu świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia (art. 60c ustawy)

  W razie zatrudnienia skierowanego przez PUP bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, pracodawca może otrzymać refundację składek na ubezpieczenie społeczne za tą osobę przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie ze starostą. Kwota ta nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Po zakończeniu okresu refundacji, pracodawca musi zatrudniać bezrobotnego przez okres 6 miesięcy, w przeciwnym razie – na zasadach określonych w ustawie – pracodawca może liczyć się z koniecznością zwrotu pobranej refundacji.

  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, któy ukończył 50 rok życia (art. 60d ustawy)

  W razie zatrudnienia skierowanego przez PUP bezrobotnego powyżej 50 roku życia, pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia tego bezrobotnego. Dofinansowanie przysługuje przez okres: 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na każdego zatrudnionego bezrobotnego. Warunkiem jest zatrudnianie tej osoby przez okres 6 miesięcy (bezrobotni w wieku od 50 do 60 lat) lub 12 miesięcy (bezrobotni, którzy ukończyli 60 lat) po zakończeniu pobierania dofinansowania. 

 10.  Pożyczki ze środków Funduszu Pracy 

  Pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać ze środków Funduszu Pracy pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki są udzielane na podstawie umowy, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego miejsca pracy lub rozpoczynanej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie. Kwota ta nie może być wyższa niż: 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy), 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej). Pożyczka jest udzielana na okres wskazany w umowie, nie dłuższy niż: 3 lata, bez możliwości karencji w spłacie (pożyczka na stanowisko pracy), 7 lat, z możliwością 12 miesięcznej karencji (pożyczka na działalność gospodarczą).  Zabezpieczeniem spłaty pożyczek jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych, przy czym zamiast poręczenia może zostać wybrana inna forma zabezpieczenia spłaty. Podstawa rozliczenia udzielonego wsparcia są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe. Pożyczkobiorca musi zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy. Na zasadach określonych w ustawie istnieje możliwość umorzenia pożyczki. Umorzenia może dokonać minister właściwy do spraw pracy.

 11. Dodatek aktywizacyjny (art. 48 ustawy)

  Bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku - przysługuje dodatek aktywizacyjny, od dnia złożenia wniosku, po udokumentowaniu podjęcia pracy w sytuacji gdy:

  a)   w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym  wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby zasiłek,

  b)   z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; w tymprzypadkudodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

  Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  a)   skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

  b)   podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

  c)    podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

  d)   przebywania na urlopie bezpłatnym.

 12. Stypendium z tytułu nauki (art. 55 ustawy)

  Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych, na wniosek może być przyznane stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (0)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-17 13:18:27)