logo
ucho   logo bip
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe - wspiera osoby podejmujące decyzje o wyborze lub zmianie zawodu oraz pomaga w kształtowaniu aktywnych postaw na rynku pracy.

Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego.


Pomoc doradcy zawodowego skierowana jest do osób:  

-bezrobotnych 

-poszukujących pracy 

-zagrożonych utratą pracy 

-pracodawców 

-absolwentów szkół 

-osób niepełnosprawnych 

- młodzieży szkolnej  


Poradnictwo zawodowe:

- świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych. 


W trakcie indywidualnych rozmów doradca pomoże:  

-rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy 

-poznać własne predyspozycje zawodowe 

-określić zainteresowania, uzdolnienia, mocne strony 

-wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia 

-zaplanować ścieżkę kariery zawodowej 

-opracować indywidualny plan działania 

-poznać metody i techniki poszukiwania pracy 

-napisać dokumenty aplikacyjne: życiorys zawodowy i list motywacyjny 

-przygotować się do rozmowy z pracodawcą 

-rozpoznać i pokonać problemy psychologiczne, które utrudniają samodzielne poszukiwanie pracy


Grupowe poradnictwo zawodowe
- to spotkania aktywizujące poszczególne grupy osób bezrobotnych.  


Porady grupowe adresowane są do osób:  

- długotrwale bezrobotnych 

- rejestrujących się po utracie prawa do renty 

- niepełnosprawnych 

- pracowników w trakcie wypowiedzenia 

- rejestrujących się po zwolnieniach grupowych 

- absolwentów 

- rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej 


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie funkcjonuje dobrze wyposażona Sala Informacji Zawodowej, w której doradca zawodowy udziela porad indywidualnych i grupowych.


W sali informacji zawodowej dostępne są:

- teczki informacji o zawodach

- przewodnik po zawodach

- klasyfikacja zawodów i specjalności

- informatory o szkołach i uczelniach o zasięgu krajowym i lokalnym

- filmy zawodoznawcze

- filmy instruktażowe, np. autoprezentacja, mowa ciała, sztuka negocjacji

- wzory życiorysów i listów motywacyjnych

- czasopisma, artykuły prasowe

 

Doradca Zawodowy przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 15:00, pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 14:00 w pokoju nr 6 I piętro.

 

HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH W II KWARTALE 2011 r.


LP.

Termin porady grupowej

 Nazwa porady grupowej

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w określonej poradzie

1.

 

05.04.2011

„Poznaj siebie” – odkrywanie własnych umiejętności i możliwości

do 30.03.2011

2.

 

12.04.2011

„Poznaj siebie” – odkrywanie własnych umiejętności i możliwości

do 06.04.2011

3.

10.05.2011

Metody poszukiwania pracy i zarządzanie czasem

do 04.05.2011

4.

17.05.2011

Metody poszukiwania pracy i zarządzanie czasem

do 11.05.2011

5.

24.05.2011

Gotowość do zmian

do 18.05.2011

6.

01.06.2011

Gotowość do zmian

do 25.05.2011

7.

14.06.2011

Profesjonalne przygotowanie się do spotkania z pracodawcą

do 08.06.2011

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 65 512-10-55 wew. 275, natomiast osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach proszone są o osobisty kontakt, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie – I piętro pokój nr 7.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście i do wyczerpania miejsc. Terminy porad grupowych mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od osób prowadzących.

 

Omówienie dokumentów aplikacyjnych

Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługują się osoby poszukujące pracy. Nie zawsze muszą one wyglądać tak samo, jednak podlegają pewnym standardom, których należy przestrzegać, gdyż są to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego. Ich celem jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy kandydatem, gdyż nie mogą spotkać się ze wszystkimi chętnymi - na ich podstawie dokonuje wstępnej selekcji. Dobrze przygotowany życiorys i list motywacyjny są świadectwem dokonań zawodowych, dokumentami prezentującymi całą karierę zawodową.

Życiorys zawodowy (curicullum vitae) zawiera uporządkowane dane o kandydacie. Ma wyróżniać się spośród innych CV - forma dokumentu powinna przyciągać uwagę i robić wrażenie pracy starannej, dokładnie przemyślanej, skierowanej do danego odbiorcy (konkretnego pracodawcy). Powinien eksponować cechy i umiejętności podane w ogłoszeniu oraz zawierać określone informacje:

 • ukończone kursy,

 • szkolenia,

 • aktywność w organizacjach,

 • udział w wolontariacie.

W większości przypadków stosuje się życiorys w wersji chronologicznej, zaczynając od podania ostatnich.

Informacje, które powinny zostać zawarte w życiorysie zawodowym:

W życiorysie zamieszcza się uporządkowane informacje przedstawione w formie bezosobowej, które w zwięzły i przejrzysty sposób charakteryzują kandydata.

Zawarte w życiorysie informacje można podzielić na następujące kategorie:

1.Dane personale-imię i nazwisko, adres zameldowania (zamieszkania), nr telefonu,e-mail,

2.Wykształcenie-ukończone szkoły oraz te, w których nauka jest kontynuowana wymienione w kolejności chronologicznej (od ostatniej) z zaznaczeniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia,

3.Kursy i szkolenia-nazwa kursu /szkolenia, organizator, oraz nabyte uprawnienia,

4.Doświadczenie zawodowe - wymienione również w odwrotnej kolejności niż chronologiczna z podaniem: miejsca, roku rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, nazwy firmy, działu, zajmowanego stanowiska.Wskazane jest również zawarcie

zwięzłej informacji dotyczącej zakresu obowiązków i odpowiedzialności w poprzedniej pracy.

5.Umiejętności - twarde tj.znajomość języków obcych (trzeba podać jakie i w jakim stopniu), obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn, prawa jazdy (kategoria, czas praktyk). Należy również wymienić umiejętności interpersonalne i społeczne.

6.Inne doświadczenia - to pozazawodowa aktywność kandydata, która jest źródłem ciekawych i przydatnych w pracy doświadczeń.

7.Zainteresowania - informacje o pasjach, sposobie spędzania wolnego czasu.Ważne, aby prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki,jeżeli książka to ulubiony autor itd.)

8.Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

List motywacyjny - jego główną rolą jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy kandydatem i zachęcenie go do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacje, które powinny zostać zawarte w liście motywacyjnym:

1.Dane personalne - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.

2.Aktualna miejscowość i data - w prawym górnym rogu.

3.Dokładna nazwa firmy i działu, do którego wysyłana jest aplikacja.

4.Rozpoczęcie - wstęp zawarty w pierwszym akapicie informacje o tym,że chce się przedstawić kandydaturę na dane stanowisko (informacja w ofercie).

5.Rozwinięcie - rozbudowane informacje z CV, które mają dowieść, że dana osoba w pełni odpowiada zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata, przedstawienie motywacji do pracy, rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych przykładami)- należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co można zaoferować przeszłemu pracodawcy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jędrzej Szukalski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2011-03-16 11:09:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2011-03-18 13:51:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2011-03-16 11:29:22)
KLUB PRACY
 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIANIE

64-000 Kościan, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8

e - mail: poks@praca.gov.pl


www: www.pup-koscian.pl tel. (0-65)512-10-14, 512-10-55, 512-14-40, 5126-381,
 5126-382, 512-18-50

Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia.

 

Szkolenie w ramach KLUBU PRACY przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Ich poczuciu niepewności i rozgoryczeniu towarzyszą często wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne.

 

Uczestnictwo w KLUBIE PRACY pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności oraz uświadamia, iż warto być osobą aktywną.

 

Podczas szkolenia w KLUBIE PRACY uczestnicy mogą:

* poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą,
* dokonać analizy rynku pracy,
* określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron,
* dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy,
* podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
* nabyć wiedzę z zakresu techniki i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie
   ich stosowania oraz ich skuteczności.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Bernadetta Wawrzyniak tel. (65) 512-10-55 wew. 251, PUP Kościan, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8.

 

Zgłoś się do KLUBU PRACY - możemy Ci pomóc !

 

 

Sukces nie jest dziełem przypadku, lecz efektem pracy nad sobą.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jędrzej Szukalski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-30 14:42:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2011-03-18 13:51:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2011-03-16 11:26:13)