logo
ucho   logo bip
Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo Pracy
 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIANIE

64-000 Kościan, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8

e - mail: poks@praca.gov.pl
www: www.pup-koscian.pl tel. (0-65)512-10-14, 512-10-55, 512-14-40, 5126-381,
 5126-382, 512-18-50

 

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: 

- udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
-  pozyskiwaniu ofert pracy;
- udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
- informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
- inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
- współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
- informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

- dostępność usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
- dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
- równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
- jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.


Prawa i obowiązki pracodawcy:

 

- Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu,

- Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,

- Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 * zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

 * w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym tej sprawie.

                                                                                               

Pośrednictwo pracy występuje w następujących formach:


Pośrednictwo półotwarte:
Informacje o wolnych miejscach są dostępne dla większej liczby kandydatów do pracy, bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Kandydaci do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem pracy są kierowani do pracodawcy, który dokonuje wyboru pracownika.


Pośrednictwo otwarte:
Oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych jest specjalnie, szczegółowo opracowana;
Osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników.


Pośrednictwo szybkie:
Ma zastosowanie, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz", niezależnie od kwalifikacji kandydatów; pracodawca wybiera pracowników spośród dużej liczby kandydatów.

 

Pośrednictwo pracy na stanowiska, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych uruchamiane jest jednostkowo - wtedy, pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika na stanowisko, wymagające od kandydata spełnienia specjalnych wymagań. Kandydaci muszą w takim przypadku poddać się specjalistycznym badaniom przydatności zawodowej.

 

Giełdy pracy:
Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy pracowników wybierają spośród uczestników giełdy.

 

Targi pracy:
To spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni, oferujące na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca pracy.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 418 z późn. zm).

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Jędrzej Szukalski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2006-02-01 10:41:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2011-03-18 07:20:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2011-03-16 10:54:24)