logo
ucho   logo bip
Prawa i obowiązki bezrobotnych
NABYCIE, UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU

Nabycie, utrata prawa do zasiłku

 

 

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 1. 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

 2. 365 dni – dla bezrobotnych:

  a)        zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

  b)        powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

  c)        którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

  d)        samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

   

  Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu, gdy:

 1.   Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (art. 75 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy)- zasiłek nie przysługuje przez okres:

  a)        120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

  b)        180 dni w przypadku drugiej odmowy,

  c)        270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 2.   Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art. 75 ust. 1 pkt 1a ustawy) – zasiłek nie przysługuje przez okres wskazany w pkt 1 dział V niniejszej Informacji,

 3. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy),

 4. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy),

 5. W okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy - zasiłek za ten okres nie przysługuje (art. 75 ust. 3 ustawy),

 6. Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej. Zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę (art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy),

 7. Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie (art. 75 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 4 ustawy).

 8. Odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek przysługuje po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 9. Zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 2 ustawy).

 10. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 ustawy zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 3 ustawy).

 11. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku.
 12. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w punktach od  1 - 10.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2006-02-01 10:34:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2014-06-05 12:35:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2017-08-08 09:42:36)
JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz.1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej "osobami uprawnionymi" mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie.

Użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. PJM - polski język migowy - należy przez to rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
 2. SJM - system językowo-migowy - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
 3. SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

            Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

        Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie udostępnia osobom uprawnionym następujące środki wspierające komunikowanie się :

a) pocztę elektroniczną – poks@praca.gov.pl,

b) przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem wiadomości SMS - nr telefonu 693981993,

d) przesyłanie faksów - nr telefonu -  655121055, wew. 267.
        Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie  zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. W zakresie PJM świadczenie jest realizowane przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Panią Bernadettę Wawrzyniak nr telefonu -  655121055, wew. 251 .
          W/w świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną jest zobowiązana zgłosić Powiatowemu Urzędowi Pracy chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
          Zgłoszenie to może być dokonane Powiatowemu Urzędowi Pracy na piśmie lub  poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mail Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej. Do zgłoszenia powinna być dołączona kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
           Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowy Urząd Pracy zapewnieni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym wspólnie terminie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-25 10:14:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2014-09-09 12:03:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2014-09-09 12:03:02)
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA BEZROBOTNEGO

 

Obowiązki i uprawnienia bezrobotnego

 

 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd pracy lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącym dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni. (Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt  8 dział III niniejszej Informacji, w zależności od liczby niestawiennictw).

 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy – oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy).

 3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 41 ust. 6 ustawy).

 5. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny (art. 119 ust. 2 ustawy).

 6. Bezrobotny biorący udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia (art. 41 ust. 11 ustawy).

 7. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do podjęcia pracy nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje (art. 75 ust. 3 ustawy).

 8. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestruje się w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust 5 ustawy).

 9. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej i zarejestruje się w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania ww. okoliczności posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust. 6 pkt 1 ustawy).

 10. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy i zarejestruje się w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania ww. okoliczności posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust. 6 pkt 2 ustawy).

 11. Bezrobotny obowiązany jest do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust. 6 ustawy).

 12. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. (art. 76 ust. 1 ustawy). Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

  1)        świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,            

  2)        świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,

  3)        zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy,

  4)        koszty szkolenia w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 ustawy lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie,

  5)        koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych,

  6)        zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,

  7)        świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,

  8)        świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego (art. 76 ust. 2 ustawy).

  Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 76 ust. 6 ustawy).


 13.   O każdym przypadku zmiany miejsca zamieszkania bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w  którym jest zarejestrowany w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania.

 14. W przypadku zmiany przez bezrobotnego pobierającego zasiłek miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu  pracy, bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy).

 15. Na wniosek osoby, o której mowa w pkt 14, powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

 16. Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym w odrębnymi przepisami. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. O niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

 17.   Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

        w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,

        z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

  Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia od dnia złożenia wniosku.

  Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1)        skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy,

  2)        podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

  3)        podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

  4)        przebywania na urlopie bezpłatnym.

 18.   Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-25 10:06:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2014-06-05 12:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2017-08-08 09:24:39)
STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ

Status bezrobotnego

 

 

Status bezrobotnego ma osoba która:

 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

 2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
 4. -    w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,

  -    co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

 5. Jest osobą nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

 6. Ukończyła 18 lat.

 7. Nie osiągnęła wieku emerytalnego.
 8. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 9. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 10. Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego.

 11. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 12. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na postawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

 13. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 14. – zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

  – nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

 15. Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

 16. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 17. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 18. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 19. Nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

 20. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznawanego przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.

 21. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

 

 

 

 Utrata statusu bezrobotnego

 

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków określonych w dziale II niniejszej Informacji.

 2. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt  6 dział III niniejszej Informacji (art. 33 ust. 4 pkt 1a ustawy).

 3. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a ustawy, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy).

 4. Otrzymała jednorazowo środki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 33 ust. 4 pkt 2a ustawy).

 5. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; (art. 33 ust. 4 pkt 2b ustawy).

 6. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub  poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy  lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

  a)         120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

  b)         180 dni w przypadku drugiej odmowy,

  c)          270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy (art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy).

 7. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt  6 dział III niniejszej Informacji (art. 33 ust. 4 pkt 3a ustawy).

 8. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy, w zależności od liczby niestawiennictw,  odpowiednio na okres :

  a)       120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

  b)       180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

  c)        270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy).

 9. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania skutkuje zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy.

 10. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.

 11. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, lub inną formę pomocy określona w ustawie - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt  6 dział III niniejszej Informacji (art. 33 ust. 4 pkt 7 ustawy).

 12. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt  6 dział III niniejszej Informacji (art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy).

 13. Pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy). Wyjątek: Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną  (art. 33 ust. 4 pkt 4d ustawy).

 14. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje utratą statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

 15. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego (art. 33 ust. 4 pkt 11 ustawy).

 16. Z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt  6 dział III niniejszej Informacji (art. 33 ust. 4 pkt 12 ustawy).

 17. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany w przepisach ustawy okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-25 09:32:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2014-06-05 12:28:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2017-08-08 08:59:45)
REJESTRACJA

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

 

 1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

 2. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do wybranego albo wybranych  powiatowych urzędów pracy lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 3. Rejestracja bezrobotnego następuje po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu w obecności pracownika pup i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu lub po opatrzeniu wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz oświadczenia, o którym mowa wyżej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 4. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana, w terminie 7 dni, do poinformowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach.

 5. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 6. 1)    dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

  2)    odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu
  szkolenia

  3)   świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy

  4)   dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada 

  5)  osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. 

 7. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji m.in. w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt  5 ppkt 1-3 i 5, lub odmowy przekazania wymaganych danych, lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń, lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

 8.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-25 09:04:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2014-06-05 12:13:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2017-08-08 08:10:34)