logo
ucho   logo bip
Przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIANIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje osoby, których dane osobowe przetwarza, w szczególności:

  1. bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. pracodawców,
  3. osoby kierujące pisma i podania do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, w których to pismach i podaniach osoby te udostępniły dane osobowe,
  4. osoby dokonujące wpłat w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, które udostępniły swoje dane osobowe w związku z dokonywaną wpłatą,

że Powiatowy Urząd Pracy będzie przetwarzał udostępnione mu dane osobowe na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie z siedzibą w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, tel. 65 512-10-55 wew. 200;

2) z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej - poks@praca.gov.pl lub pod numerem telefonu 65 512-10-55 wew. 253;

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), w ustawie z dnia 6 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w innych przepisach regulujących zadania i organizację Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie;

4) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowym Urzędu Pracy w Kościanie;

6) osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w informacji, w szczególności informacje o celu, podstawie prawnej i czasie przetwarzania będą przekazywane zainteresowanym osobom na odpowiednich stanowiskach obsługi podczas dokonywania przez te osoby czynności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosław Wilk (2018-05-28 10:52:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosław Wilk (2018-05-28 10:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-17 13:18:36)