logo
ucho   logo bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje z którymi należy się zapoznać przed skorzystaniem z elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Warunki właściwego wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego

 W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie niezbędne jest:

 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP
 • wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP,

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie to: /PUPwKoscianie/SkrytkaESP

Aby uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

Instrukcja dotycząca założenia profilu zaufanego dostępna jest na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

 Dokumenty elektroniczne można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu na odpowiednim nośniku danych. Sposób takiego doręczenia powinien spełniać następujące wymogi:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 
 • Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.
 • Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Kierowanie pism na adres poczty elektronicznej e-mail

 Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (poks@praca.gov.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:

 • w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
 • w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny,

przesyłki skierowane na adres poczty elektronicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie uważa się za wniesione nieskutecznie.

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru

 Dokumenty elektroniczne można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu na odpowiednim nośniku danych. Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive .

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:

 • poświadczeniem przedłożenia;
 • dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

W przypadku potwierdzenia w formie poświadczenia przedłożenia dokument elektroniczny powinien być podpisany podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej. Poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub jeżeli adresat ma takie możliwości techniczne - zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument.

W przypadku potwierdzenia w postaci papierowej sporządzonej przez adresata informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (0)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-18 11:44:34)