logo
ucho   logo bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
WEJŚCIE DO ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
- kliknij

  Informacje z którymi należy się zapoznać przed skorzystaniem z elektronicznej skrzynki podawczej.
  

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. Nr 2005, Nr 64 poz.565 ) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U z 2005 Nr. 200 poz. 1651) Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że przyjmuje dokumenty elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Od dnia 1 maja 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Jeżeli chcesz wejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie kliknij link -  WEJŚCIE DO ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę. Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) na podany adres email.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 212, poz. 1766) akceptowane są jako załączniki do formularza tyko następujące, wymienione w powyższym rozporządzeniu, formaty elektroniczne:  txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.

Szczegółowy opis w/w formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych  można znaleźć klikając tutaj – opis formatów

W tym miejscu można pobrać podręcznik interesanta w formacie PDF opisujący sposób korzystania z Elektronicznej Skrzyni Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie,  kliknij – podręcznik interesanta

Dokumenty elektroniczne można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są wyłącznie : dyskietka magnetyczna 3,5 cala i lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB), pod warunkiem, iż system Windows XP zawiera sterowniki, do tego typu PenDriva bez konieczności instalowania sterowników z nośników zewnętrznych. Dyskietki i Pen Drive muszą być wolne od wirusów, trojanów,  programów szpiegujących i innego szkodliwego oprogramowania lub plików.


Doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznych nośnikach danych dokonuje się przez:

1)  przeniesienie odebranego dokumentu elektronicznego z informatycznego nośnika danych do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego będącego adresatem tego dokumentu;

2)  automatyczne wytworzenie przez system, o którym mowa w pkt 1, urzędowego poświadczenia odbioru;

3)  zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym informatycznym nośniku danych, z którego dokument elektroniczny przeniesiono do systemu teleinformatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.   w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) akceptowane są jako dokumenty elektroniczne wnoszone na nośnikach danych tylko następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.

 

                                 Zakres użytkowy dokumentów elektronicznych .

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie można wnosić dokumenty elektroniczne za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jak też na w/w nośnikach danych dotyczące wszystkich spraw należących do zadań Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy   ( Dz.U. z  2004 r., Nr 99, poz. 1001 z  poźn.zm)  z wyjątkiem dokumentu w sprawie czynności zarejestrowania jako bezrobotny lub poszukujący pracy ( wniosek o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy) .

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2008-04-28 08:12:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2012-05-10 14:30:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2012-05-10 11:42:50)