logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego i praw na dobrach niematerialnych

 

Kościan, 2019-04-26

PUP.I.–234-2/ZZ/19

 

Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży zużytych lub zbędnych składników majątku  ruchomego i praw na dobrach niematerialnych

 

1.

Nazwę i siedzibę Urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Księdza Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8,

email - poks@praca.gov.pl

Tel.    -  65-5121055

2.

Rodzaj i liczba  sprzedawanych  składników  majątku  ruchomego i praw na dobrach niematerialnych

Rodzaj    i  liczbę  sprzedawanych zużytych lub zbędnych składników majątku  ruchomegoi praw na dobrach niematerialnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku  ruchomego i prawa na dobrach niematerialnych

Sprzedawane składniki rzeczowe majątku  ruchomego można obejrzeć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Urzędu wskazanymi w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia w celu ustalenia konkretnej godziny.

4.

Cena wywoławcza

Ceny wywoławcze poszczególnych składników rzeczowych majątku  ruchomegoi praw na dobrach niematerialnych objętych przetargiem zostały podane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zaproponowana w ofercie cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W formularzu wskazano wszystkie składniki majątku i prawa na dobrach niematerialnych podlegające sprzedaży. W przypadku oferty kupna tylko pojedynczych/ego składników/a majątku i praw na dobrach niematerialnych należy podać tylko oferowaną cenę przy tym składniku, a pozostałe pola w kolumnie ”Proponowana cena”, dotyczące innych składników, należy pozostawić puste

6.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę należy złożyć na piśmie, w  zaklejonej  kopercie, z napisem ”Przetarg nr PUP.I.-234-2/ZZ/19” w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, pierwsze piętro, pokój nr 2, w terminie do 22 maja 2019 r. do godz. 11.00 Oferta może zostać przesłana pocztą, w takim przypadku musi być ona dostarczona do Powiatowego Urzędu Pracy do 22 maja 2019 r.  do godz.11.00.

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.

Inne warunki przeprowadzenia przetargu.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu w każdej chwili, bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

 2. Powiatowy Urząd Pracy odrzuci ofertę, która:
  a)  została złożona po wyznaczonym terminie, lub w niewłaściwym miejscu;
  b) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o przetargu lub są one  niekompletne,  nieczytelne  lub  budzą  inną  wątpliwość,  zaś  złożenie  wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 3. O odrzuceniu oferty Powiatowy Urząd Pracy zawiadomi  niezwłocznie  oferenta. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana na adres email oferenta podany w ofercie lub pocztą.

 4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 5. Powiatowy Urząd Pracy wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za dany składnik majątku lub prawo na dobrach niematerialnych.

 6. W przypadku jeżeli oferent, który zaproponował najwyższą cenę, po zakończeniu przetargu wycofa się z zakupu składnika majątkowego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego dotyczyła oferta, Powiatowy Urząd Pracy może zawrzeć umowę z oferentem, którego cena była kolejno najwyższa.

 7. W przypadku, gdy kilku  oferentów  zaoferowało  tę  samą  cenę  Komisja będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji.

8.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w dniu 22 maja 2019 r. o godz.11.20  w pokoju nr 2, pierwsze piętro.

 

9.

Termin zawarcia umowy sprzedaży

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 . Umowa zastanie zawarta w miejscu i w terminie wskazanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

10.

Osoby odpowiedzialne  za    komunikowania  się  z  oferentami  i  sposób tej komunikacji.

      1.      Magdalena Szczerbal  - tel. 65-5121055

      2.      Mirosław Wilk – tel. . 65-5121055

11.

Wzór oferty

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

12.

Wzór umowy sprzedaży

Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościanie
Ewa Beba

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu (PDF)


Załącznk nr 2 do ogłoszenia o przetargu - formularz oferty (DOCX)


Załącznk nr 2 do ogłoszenia o przetargu - formularz oferty (PDF)


Załącznik nr 3 do ogłoszenie o przetragu - wzór umowy (PDF)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosław Wilk (2019-04-26 10:35:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosław Wilk (2019-04-26 10:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2019-04-26 11:04:12)