logo
ucho   logo bip
Regulamin organizacyjny
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

Uchwała Nr XXXVIII/414/06

Rady  Powiatu  Kościańskiego

z  dnia 04.07.2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia  Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 

Na podstawie  art. 20 ust.2 , art.238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 , Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319)  Rada Powiatu Kościańskiego uchwala  Statut  Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie: 

STATUT

Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zwany dalej „Urzędem” działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104),
 4. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Kościańskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 3. Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta lub w jego zastępstwie Wicestarosta.

§ 3. 

 1. Obszar działania Urzędu obejmuje: miasto Kościan oraz gminy: Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel.
 2. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Kościana.

 

Rozdział II

Cel i zadania Urzędu

§ 4.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

§ 5.

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6.

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

§ 7.

 

 1. Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.
 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 8.

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.

 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa 

§ 9.

Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 10.

Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§ 12.

1. Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy nadaje Rada Powiatu Kościańskiego.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2006-08-03 13:15:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2009-11-26 11:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-18 14:22:36)
Regulamin organizacyjny
 
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w formacie pdf.
Regulamin Organizacyjny.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-17 14:18:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2010-02-01 09:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2020-09-18 13:54:39)