logo
ucho   logo bip
Regulamin organizacyjny
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

Uchwała Nr XXXVIII/414/06

Rady  Powiatu  Kościańskiego

z  dnia 04.07.2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia  Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

 

           Na podstawie  art. 20 ust.2 , art.238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 , Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319)  Rada Powiatu Kościańskiego uchwala  Statut  Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie: 

 

 

STATUT

Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zwany dalej „Urzędem” działa w szczególności na podstawie:

 

1.      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

2.      ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

3.      ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104),

4.      niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

1.      Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Kościańskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2.      Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

3.      Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta lub w jego zastępstwie Wicestarosta.

 

§ 3.

 

1.      Obszar działania Urzędu obejmuje : miasto Kościan oraz gminy : Czempiń , Kościan, Krzywiń , Śmigiel .

2.      Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Kościana.

 

 

 

Rozdział II

Cel i zadania Urzędu

 

§ 4.

 

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

 

§ 5.

 

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późń. zm.)

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 6.

 

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

 

§ 7.

 

1.      Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora.

2.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

§ 8.

 

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.

 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 9.

 

Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

 

§ 10.

 

Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 11.

 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

 

§ 12.

 

1. Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy nadaje Rada Powiatu Kościańskiego .

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dariusz Ruta
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2006-08-03 13:15:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2009-11-26 11:47:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2009-11-26 11:47:26)
Regulamin organizacyjny
 
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w formacie pdf.
Regulamin Organizacyjny.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2003-06-17 14:18:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Ruta (2010-02-01 09:05:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Ruta (2010-02-01 09:05:04)