logo
ucho   logo bip
Karty parkingowe
KARTY PARKINGOWE

 

KARTY PARKINGOWE

  1. Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 870 z poźn. zm.)

2. Wymagane dokumenty dla uzyskania karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 • kopia (oryginał do wglądu) prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

3. Wymagane dokumenty dla uzyskania karty parkingowej przez placówkę:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej 
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 • do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie organiczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

oświadczenie placówki

Wniosek o wydanie karty parkingowej osobie zainteresowanej należy złożyć osobiście do wybranego:

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

wniosek o wydanie karty parkingowej 

Osobistego złożenia nie wymaga wniosek o wydanie karty parkingowej:

 1. osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

4. Opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.  

5. Dodatkowe informacje

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania sie do następujących znaków drogowych::

B-1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach"
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzilnego poruszania się

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Kartę parkinogową wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat . 

Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.   

zasady wydawania kart parkingowych

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2.    Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

.............................................
              podpis      


   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-08 08:04:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-06-23 07:46:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-10-28 10:15:57)