logo
ucho   logo bip
Legitymacja dla osób niepełnosprawnych
LEGITYMACJE DOKUMENTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

LEGITYMACJA

DOKUMENTUJĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUB STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

1. Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.)

2. Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności:

  • kopia (oryginał do wglądu) ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnoprawności, orzeczenia stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień 
  • fotografia o wymiarach 35 x 45 mm w formacie jak do dowodu osobistego.

 Wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć w: 

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan 

3. Opłaty

Od złożonego wniosku oraz wydanej legitymacji nie pobiera się opłat.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. 

 

4. Dodatkowe informacje:

Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie ostatniego orzeczenia w przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. 

Na wniosek osoby zainteresowanej w legitymacji wpisuje się stopień niepełnosprawności.

Na wniosek osoby zainteresownej albo przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawnści.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2.    Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

.............................................
              podpis      


            

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 15:46:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-10-06 10:33:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-10-28 10:16:09)