logo
ucho   logo bip
Orzekanie o niepełnosprawności (do 16 lat)
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OSÓB,  KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA

1. Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) 
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.)

  2. Wymagane dokumenty 

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.  

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 • kopię (oryginały do wglądu) innych posiadanych dokumentów medycznych mogących mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności t. j. ( historia choroby, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne, wyniki badań pomocniczych, wyniki testów i opinie psychologiczne)

W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącej podstawę do ubiegania się o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) należy złożyć oświadczenie o celu złożenia wniosku.

oświadczenie o celu złożenia wniosku 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z załączonymi do niego dokumentami należy złożyć w:

  Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o niepełnosprawności nie pobiera się opłat. 

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności wnosi się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. 

6. Dodatkowe informacje 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powinien zawierać: 

 • imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka,
 • datę i miejsce urodzenia dziecka,
 • adres zamieszkania lub pobytu dziecka,
 • numer ewidencyjny PESEL lub numer dowodu stwierdzającego tożsamość dziecka,
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • dane dotyczące sytuacji społecznej dziecka,
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku i podpis przedstawiciela ustawowego dziecka. 

Wniosek o wydanie orzeczenia podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu składu orzekającego powiatowego zespołu. O terminie posiedzenia zawiadamia się przedstawiciela ustawowego. 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 

Wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2.    Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

.............................................
              podpis      

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 13:46:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-10-06 12:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-10-28 10:16:30)