logo
ucho   logo bip
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat)
ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OSOBY,  KTÓRA UKOŃCZYŁA 16 ROK ŻYCIA

 

 1. Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 511 ze zm.) 

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. 1110 ze zm.) 

2. Wymagane dokumenty 

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.

zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie lekarskie o niemożności uczestnictwa 

 • kopia (oryginał do wglądu) innych posiadanych dokumentów medycznych mogących mieć znaczenie w ustaleniu stopnia niepełnosprawności t.j. historia choroby, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne, wyniki badań pomocniczych, wyniki testów i opinie psychologiczne.

W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącej podstawę do ubiegania się o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) należy złożyć oświadczenie o celu złożenia wniosku.

oświadczenie o celu złożenia wniosku

 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz załączonymi do niego dokumentami należy złożyć w: 

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie pobiera się opłat.

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnosi się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. 

6. Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinien zawierać: 

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę i miejsce jej urodzenia oraz adres zamieszkania lub pobytu, 
 • numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL osoby zainteresowanej, 
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej, obejmujące informacje dotyczące w szczególności wykształcenia, wykonywanego zawodu, 
 • oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpis osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego. 

Do czasu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

Wniosek o wydanie orzeczenia podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu składu orzekającego powiatowego zespołu. O terminie posiedzenia zawiadamia się osobę zainteresowana lub jej przedstawiciela ustawowego.

Niestawienie się osoby (w przypadku obecności obowiązkowej) na wyznaczonym posiedzeniu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, chyba że osoba zainteresowana usprawiedliwi nieobecność.

Wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. 

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: 

 • znaczny 
 • umiarkowany 
 • lekki 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2.    Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

.............................................
              podpis      

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 15:16:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-10-06 12:57:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-10-28 10:16:20)