logo
ucho   logo bip

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

  1. www.zdp.koscian.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 11.08.2020 r.

  1. http://bip3.wokiss.pl/koscianp/biuletyn-informacji-publicznej/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/zarzad-drog-powiatowych-w-koscianie.html

Data publikacji strony internetowej: 19.11.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 22.03.2016 r.

Strony internetowe są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. skany dokumentów,
  2. mapa.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej prze podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Michalska, biuro@zdp.koscian.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 512 74 18 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie – część A, przy ul. Gostyńskiej 38 na drugim piętrze. Dojazd do budynku drogą asfaltową, dojście do budynku chodnikiem. Na budynku widnieje tablica informacyjna o siedzibie ZDP. Wejście do budynku odbywa się kilkustopniowymi schodami lub podjazdem z poziomu chodnika, natomiast dojście do siedziby ZDP tylko schodami, w budynku nie ma windy. Miejsca parkingowe są zlokalizowane zaraz przy budynku, wyznaczone są również dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta, również dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w części A budynku Starostwa Powiatowego.

Obsługa petentów odbywa się w siedzibie ZDP na drugim piętrze, natomiast w przypadku kiedy petent nie może samodzielnie wejść po schodach, po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lub elektroniczną dany pracownik schodzi na parter w celu załatwienia sprawy. Do budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie jak i siedziby ZDP można wejść z psem asystującym.

W ZDP w Kościanie jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z takiej pomocy, umawiając się na konkretny termin. Nie ma możliwości skorzystania z takiego świadczenia bez zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daria Michalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daria Michalska (2020-08-24 11:33:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daria Michalska (2020-08-24 11:32:49)