logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

 

 

Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
ul. Dudycza 4 ,  64-030 Śmigiel
tel. 65 518 00 27
e-mail: sekretariat@zspnietazkowo.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu są maszyny i urządzenia rolnicze będące własnością Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza Nietążkowie:

 • Kosiarka rotacyjna, model  Z-105, szerokość robocza 165cm., rok produkcji nieczytelny, stan techniczny dobry, sprzęt w pełni sprawny, powłoka lakiernicza odświeżona, osłona brezentowa kompletna;
  cena wywoławcza wynosi 500 zł (pięćset złotych 00/100) brutto;
 • Ładowacz chwytakowy T-214/3 „Cyklop”, producent Agromet- Warfama Dobre Miasto, rok produkcji 1996, stan techniczny bardzo dobry, powłoka lakiernicza oryginalna, maszyna mechanicznie w pełni sprawna, posiada kabinę ochronną operatora oraz oświetlenie transportowe (niesprawne);  
  cena wywoławcza wynosi 2 000 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto;
 • Gniotownik – zgniatacz ziarna H-759, producent Sipma Lublin, rok produkcji 2006, stan techniczny dobry, sprzęt mechanicznie sprawny, powłoka lakiernicza oryginalna;
  cena wywoławcza wynosi 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;
   
 • Prasa kostkująca wysokiego zgniotu, model Z-224/2, producent Sipma Lublin, rok produkcji 2006, stan techniczny bardzo dobry, sprzęt mechanicznie sprawny, powłoka lakiernicza oryginalna, posiada hydraulicznie podnoszony podbieracz oraz licznik kostek;
  cena wywoławcza wynosi  7 500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto;

   
 • Wóz konny drewnianej konstrukcji, ściany boczne pochyłe, koła jezdne pneumatyczne, rok produkcji nieznany, stan wizualny dobry, części drewniane wymagają konserwacji i bieżących napraw, brak oświetlenia i hamulca;
  cena wywoławcza wynosi 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto;
 • Bryczka jednokonna, jednoosiowa typu dokard – rok produkcji nieznany, stan wizualny dobry, koła jezdne pneumatyczne, widoczne uszkodzenia siedziska, części drewniane wymagają konserwacji i bieżących napraw, brak oświetlenia i hamulca;
  cena wywoławcza wynosi 400 zł (czterysta złotych 00/100) brutto.


     Maszyny będące przedmiotem przetargu będą udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00, tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 723 464 265), w miejscu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel.
     Podczas oględzin obowiązują środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki). Osoby, które nie spełnią tego warunku nie będą miały możliwości oględzin maszyn.
     Koszty załadunku i transportu ponosi Nabywca.

3. Tryb przetargu:  Pisemny przetarg ofertowy.

    Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta;
2. miejsce zamieszkania (lub siedzibę) oferenta;
3. numer telefonu oferenta;
4. wskazanie przedmiotu, którego dotyczy oferta;
5. oferowaną cenę w kwocie brutto;
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu  lub oświadczenie, że oferent rezygnuje z oględzin;
7. datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na dane:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
ul. Dudycza 4 ,  64-030 Śmigiel

z odpowiednim dopiskiem „Oferta przetargowa” 

Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź osobiście (skrzynka podawcza przed wejściem do budynku A) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie ul. Dudycza 4.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień: 19 czerwca 2020 r. do godziny 13:00.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
2. nie zawiera danych wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi telefonicznie oferenta.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia kopert dokona komisja przetargowa w dniu: 22.06.2020 r. o godzinie 12:00 w budynku „A” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

6. Inne informacje:

1. Wystarczającym do przeprowadzenia przetargu jest złożenie jednej ważnej oferty na dany towar.
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż  50,00 zł. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o których wyżej mowa o terminie dodatkowego przetargu.
4. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem odmowy sprzedaży. Za datę zapłaty przelewem bankowym uważa się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel, BS Kościan 16 8666 0004 0100 0605 2000 0006).
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.
7. Nabywca otrzyma fakturę.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie ZSP w Nietążkowie oraz na stronach internetowych www.zspnietazkowo.pl,  www.powiatkoscian.pl

 

7. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zspnietazkowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Hubert Maćkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Oleszak (2020-06-08 11:46:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Oleszak (2020-06-08 11:46:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2020-06-08 12:07:38)