logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż płodów rolnych

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż płodów rolnych

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
ul. Dudycza 4 ,  64-030 Śmigiel
tel. 65 518 00 27
e-mail: sekretariat@zspnietazkowo.pl

2. Przedmiot przetargu:

1. Mieszanka zbożowa- 7,2 tony  (7200 kg) – cena wywoławcza wynosi 450,00 (czterysta pięćdziesiąt) złotych za 1 tonę +VAT; 

2. Siano – bele cylindryczne o średnicy 120 cm – 49 szt. – cena wywoławcza wynosi 60,00 (sześćdziesiąt) złotych za 1 sztukę +VAT;

3. Słoma jęczmienna – bele cylindryczne o średnicy 120 cm – 35 szt. -  cena wywoławcza wynosi 15,00 (piętnaście) złotych  za 1 sztukę +VAT;

4. Słoma żytnia – bele cylindryczne o średnicy 120 cm – 25 szt. -  cena wywoławcza wynosi 15,00 (piętnaście)  złotych za 1 sztukę +VAT.

     Płody rolne przeznaczone do sprzedaży pochodzą z zapasów magazynowych oraz plonów zebranych w 2019 r. i są w pełni wartościowe.
     Oferent może nabyć płody rolne jednego lub kilku rodzajów, przy czym minimalna ilość nabytego zboża nie może wynieść mniej, niż 1 tonę;  natomiast minimalna ilość nabytych bel słomy lub siana wynosi 5 szt.
     Płody rolne będące przedmiotem przetargu będą udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
     Załadunek, ważenie oraz transport pozostaje w wyłącznej dyspozycji Nabywcy.

3. Tryb przetargu:  Pisemny przetarg ofertowy.

    Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta;
2. miejsce zamieszkania (lub siedzibę) oferenta;
3. numer telefonu oferenta;
4. wskazanie produktu, którego dotyczy oferta i jego ilości;
5. oferowaną cenę;
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub oświadczenie, że oferent rezygnuje z oględzin;
7. datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na dane:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
ul. Dudycza 4 ,  64-030 Śmigiel

z odpowiednim dopiskiem „Oferta na zakup zboża”  / „Oferta na zakup siana” / „Oferta na zakup słomy jęczmiennej” / „Oferta na zakup słomy żytniej”

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie ul. Dudycza 4  w sekretariacie Sprzedającego.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień: 30.10.2019 r. do godziny 13:00.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
2. nie zawiera danych wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi telefonicznie oferenta.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia kopert dokona komisja przetargowa w dniu: 31.10.2019r. o godzinie 10:00 w budynku „A” Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

6. Inne informacje:

1. Wystarczającym do przeprowadzenia przetargu jest złożenie jednej ważnej oferty na dany towar.
2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50,00 zł. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o których wyżej mowa o terminie dodatkowego przetargu.
4. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem odmowy sprzedaży. Za datę zapłaty przelewem bankowym uważa się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel, BS Kościan 16 8666 0004 0100 0605 2000 0006).
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.
7. Nabywca otrzyma fakturę.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie ZSP w Nietążkowie, Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz Urzędzie Miejskim Śmigla na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Informacje o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych www.zspnietazkowo.plwww.powiatkoscian.pl

7. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zspnietazkowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Hubert Maćkowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Oleszak (2019-09-11 15:23:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Oleszak (2019-10-16 10:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2019-10-17 22:24:05)